O nás

Nízka finančná gramotnosť obyvateľov Slovenska je častou príčinou ich ekonomických a sociálnych problémov. Finančnému výskumu chýbajú kvalitné dáta, inovatívny prístup a medzinárodné prepojenie. Grantové výzvy dávajú príležitosť zmeniť to. Nadácia NBS sa stáva pravou rukou Národnej banky Slovenska v podpore finančnej gramotnosti a vedy a výskumu v oblasti ekonómie a financií.

Viac informácií a skúseností z oblasti spravovania vlastných financií povedie obyvateľov k zodpovednejšiemu a zároveň správnemu ekonomickému rozhodovaniu. Nové príležitosti pre rozvoj vedy a výskumu pomôžu vytvoriť základňu pre stabilnejší ekonomický a finančný systém. Výsledkom bude vyššia životná úroveň obyvateľov Slovenska. Spokojní ľudia vytvárajú spokojnú krajinu.

Nadácia NBS chce ako prirodzený partner vytvoriť prostredie efektívnej spolupráce verejného, súkromného a mimovládneho sektora.

Vízia

Vyššia úroveň finančnej gramotnosti umožní jednotlivcom aj spoločnosti lepšie sa rozhodovať v oblasti financií. Kvalitný výskum v oblasti ekonómie a financií podporí tvorbu politík v záujme vyššej životnej úrovne na Slovensku. Partnerstvá a efektívna medzisektorová spolupráca vytvoria zázemie na dosahovanie spoločných cieľov.

Misia

Podporou zvyšovania kvality finančného vzdelávania, úrovne finančnej gramotnosti a prehlbovania výskumu a vedy v oblasti ekonómie a financií sa podieľame na napĺňaní prioritných cieľov Národnej banky Slovenska v týchto oblastiach. Vytvárame spolupracujúce prostredie medzi verejným, súkromným a tretím sektorom.

Hodnoty

K žiadateľom o granty, k realizátorom grantových projektov a k partnerstvám pristupujeme profesionálne, zodpovedne a s rešpektom. Vnímame potreby spoločnosti a reagujeme na ne grantovými výzvami a poskytnutím odborného zázemia. Uvedomujeme si, že spájaním síl sa dajú ciele dosiahnuť efektívnejšie.

Profesionalita

Práca Nadácie NBS sa vyznačuje kvalitou, ktorá je založená na znalostiach, dlhoročných skúsenostiach a na etickom prístupe.

Zodpovednosť

Ľudia v Nadácii NBS konajú zodpovedne, s dôrazom na zapojenie všetkých zúčastnených a na cieľ projektu.

Vzájomný rešpekt

K práci iných pristupuje Nadácia NBS s uznaním, rešpektom a dodržiavaním etických zásad a ekologického prístupu.

Ľudia v Nadácii NBS

Michal Horváth

Michal Horváth

predseda správnej rady
výkonný riaditeľ úseku menovej politiky a bankových obchodov

Po štúdiu finančného manažmentu na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave absolvoval ekonómiu verejného sektora na University of York vo Veľkej Británii. Doktorát z ekonómie v oblasti optimálnej súčinnosti menovej a fiškálnej politiky získal na University of St Andrews vo Veľkej Británii. Pracoval v ING Bank, v rokoch 2003 a 2004 bol riaditeľom Inštitútu sociálnej politiky na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a poradcom štátneho tajomníka. V období 2007 – 2010 pôsobil ako poradca ministrov financií pre otázky eurozóny a zastupoval SR v Hospodárskom a finančnom výbore Európskej únie. V rokoch 2009 – 2014 bol výskumným pracovníkom na Oxfordskej univerzite, neskôr vyučoval na Univerzite v Yorku. Pravidelne publikuje v medzinárodných odborných časopisoch. Stál pri vzniku Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, v období 2012 – 2015 bol jej členom. Od roku 2020 bol hlavným ekonómom NBS, v súčasnosti je výkonným riaditeľom úseku menovej politiky a bankových obchodov NBS. Od mája do októbra 2023 bol ministrom financií.

Roman Fusek

riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov NBS

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Podieľal sa na zavádzaní druhého dôchodkového piliera a reforme tretieho piliera dôchodkového zabezpečenia na Slovensku. V NBS zodpovedal za výkon dohľadu nad druhým a tretím dôchodkovým pilierom a transformáciu doplnkových dôchodkových poisťovní na doplnkové dôchodkové spoločnosti. Garantoval metodiku kapitálového trhu, dôchodkového sporenia a pripravoval reguláciu finančného sprostredkovania a poradenstva. Od roku 2014 je riaditeľom odboru ochrany finančných spotrebiteľov NBS. Od roku 2020 je zodpovedný za program finančného vzdelávania 5peňazí. Je laureátom ceny Úradnícky čin roka 2022. Členom Správnej rady Nadácie NBS je od jej vzniku.

Pôsobí v orgánoch FinQ Centra, n. o., Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n. o., Nadácie Národohospodár a v Rade Fondu ochrany vkladov.

Andrej Slížik

riaditeľ odboru riadenia peňažnej hotovosti NBS

Vyštudoval hospodársku politiku na Ekonomickej univerzite v Bratislave, v roku 2003 nastúpil do Národnej banky Slovenska. Od roku 2017 pracuje ako riaditeľ odboru riadenia peňažnej hotovosti. Svoju doterajšiu kariéru zasvätil peniazom, najmä hotovosti a riadeniu peňažného obehu. Národnú banku Slovenska zastupuje vo výbore BANCO v Európskej centrálnej banke, kde sa podieľal na práci v niekoľkých pracovných skupinách. Počas zavádzania eura na Slovensku bol zástupcom NBS v PAN II (Public Administration Network). Členom Správnej rady Nadácie NBS je od jej vzniku.

Ján Onda

riaditeľ odboru kancelárie guvernéra NBS

Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Bratislave pôsobil ako redaktor a moderátor Československej televízie a Slovenskej televízie. V nasledujúcom období bol hovorcom Národnej banky Slovenska a Poštovej banky, a. s. Neskôr pôsobil ako člen a podpredseda Dozornej rady Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. V sektore financií pracoval naďalej ako poradca ministra financií a riaditeľ kancelárie ministra financií SR. Od roku 2019 je riaditeľom odboru kancelárie guvernéra NBS. Členom Správnej rady Nadácie NBS je od jej vzniku.

Jana Langerová

riaditeľka odboru finančného riadenia NBS

Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, pracovnú kariéru začala v ČSOB, a. s. Postupne prechádzala špecializovanými a manažérskymi pozíciami v oblasti finančného riadenia banky a riadenia projektov. Jedenásť rokov bola členkou predstavenstva ČSOB Stavebnej sporiteľne. V rámci pôsobenia vo vrcholovom manažmente sa okrem finančného riadenia stretla s témami riadenia ľudských zdrojov, benefitných politík, marketingu, komunikácie a riadenia spoločenskej zodpovednosti banky. Od roku 2019 je riaditeľkou odboru finančného riadenia NBS. Kariérnu zmenu spojila s doplnením vzdelania v oblasti všeobecnej psychológie so zameraním na prepájanie psychologickej a ekonomickej vedy v oblasti behaviorálnej ekonómie, rozvoja finančného vzdelávania a faktorov pôsobiacich na finančnú gramotnosť. Členkou Správnej rady Nadácie NBS je od jej vzniku.

Lucia Žitňanská

predsedníčka dozornej rady; bývalá poslankyňa NR SR a bývalá ministerka spravodlivosti SR; v súčasnosti členka Právnej rady NBS, vysokoškolská pedagogička

Pôsobila tiež ako národný poradca projektu PHARE Supervision and Legal Issues pre novelizáciu právnych predpisov v oblasti kapitálového trhu, členka skúšobnej komisie pre odborné skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania, členka pracovnej skupiny pri Ministerstve spravodlivosti SR zriadenej pre aproximáciu právnej úpravy obchodných spoločností s právom EÚ, členka poradnej komisie Rady Úradu pre finančný trh.

Predsedníčkou Dozornej rady Nadácie NBS je od jej vzniku.

Jozef Makúch

bývalý guvernér NBS a pedagóg na Ekonomickej univerzite v Bratislave

V rokoch 1993 – 1996 bol členom Bankovej rady NBS. Pôsobil ako dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, bol predsedom Úradu pre finančný trh a predsedom Rady Úradu pre finančný trh. Bol tiež hosťujúcim profesorom na EU v Bratislave. Guvernérom Národnej banky Slovenska bol v rokoch 2010 – 2019. Počas pôsobenia v NBS a Rade Úradu pre finančný trh bol členom viacerých medzinárodných inštitúcií. Od roku 2019 pôsobil na akademickej pôde.

Členom Dozornej rady Nadácie NBS je od jej vzniku.

Karol Mrva

bývalý člen Bankovej rady NBS

V Bankovej rade NBS pôsobil počas štyroch období v rokoch 2000 – 2023. V NBS tiež zastával pozíciu výkonného riaditeľa.

Počas aktívnej kariéry pôsobil ako predseda Rady fondu ochrany vkladov, Rady pre riešenie krízových situácií, bol členom Stáleho riadiaceho výboru pre otázky finančnej stability a pre riešenie kríz finančného trhu, pozorovateľom v rámci Výboru pre riadenie dlhu a likvidity pri MF SR a členom Výboru pre SEPA. Bol tiež členom High-level Group pre trhové infraštruktúry Eurosystému.

Členom Dozornej rady Nadácie NBS je od jej vzniku.

Jana Kováčová

správkyňa Nadácie NBS
jana.kovacova@nadacianbs.sk

Absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobila v Slovenskej akadémii vied a vo vznikajúcom neziskovom sektore. Takmer celý svoj profesijný život pracuje v Národnej banke Slovenska. Zodpovedala za externú a neskôr aj internú komunikáciu. Pod jej vedením začala NBS pripravovať školám prednášky a workshopy o činnosti banky, o eurozóne a peniazoch. Práve interná komunikácia dala impulz zamestnancom banky, aby sa začali zapájať aj do iných ako len pracovných podujatí a mysleli aj na ľudí so znevýhodnením. NBS tak začala organizovať finančné a materiálne zbierky, charitatívne trhy s účasťou chránených dielní, zamestnanci sa zapájajú do dobrovoľníctva. Vyústením spoločensky zodpovedných aktivít bol vznik Nadácie NBS, ktorú pomáhala vybudovať a stala sa jej prvou správkyňou. Pod jej vedením sa Nadácia NBS stala spoluzakladateľkou neziskovej organizácie FinQ Centrum.

Ivana Potočňáková

manažérka grantových programov
ivana.potocnakova@nadacianbs.sk

Absolventka žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pracovala v regionálnych médiách ako redaktorka a šéfredaktorka. Počas pôsobenia v samospráve pracovala ako hovorkyňa primátora, venovala sa public relations a marketingu cestovného ruchu. Bola tajomníčkou Združenia miest a obcí záhorskej oblasti, podieľala sa na vzniku klientskych pracovísk a turisticko-informačných kancelárií. Absolvovala štúdium manažmentu mimovládnych organizácií na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rokoch 2009 – 2017 pôsobila ako riaditeľka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, venovala sa fundraisingu a manažovala verejné zbierky Biela pastelka a Štvornohé oči. Získala ocenenie Najlepší publicistický príspevok v oblasti Kvalita práce, produkcie a života v rámci Národnej ceny SR za kvalitu 2016. V rokoch 2018 – 2021 pracovala v NBS ako expert komunikácie. V Nadácii NBS pôsobí od jej založenia ako manažérka grantových programov. Je podpredsedníčkou Tlačovo-digitálnej rady SR, ktorá dohliada na etiku novinárov. Ako dobrovoľníčka je členkou Výkonnej rady organizácie Psi na život.

Rastislav Haľko

manažér grantových programov
rastislav.halko@nadacianbs.sk

Absolvent Trnavskej univerzity a Univerzity Komenského v Bratislave, absolvoval Oxford and Cherwell Valley College (ESOL). Pôsobil ako učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov a lektor/školiteľ v oblasti zážitkovej pedagogiky, detskej rekreácie a animátor detských a mládežníckych skupín. Pracoval v IUVENTA – Slovenskom inštitúte mládeže (2011 – 2020) ako manažér špecializovaného vzdelávania pre pracovníkov s mládežou v rámci Národného programu KomPrax – kompetencie pre prax, tajomník akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou, manažér dotačnej schémy ministerstva školstva Programy pre mládež a napokon ako riaditeľ odboru podpory práce s mládežou. Podieľal sa na tvorbe novely zákona o podpore práce s mládežou, tvorbe akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie kompetencií pracovníkov s mládežou a lídrov mládežníckych skupín. V Nadácii NBS pôsobí od jej vzniku ako manažér grantových programov. Viac ako 35 rokov sa angažuje ako dobrovoľník a lektor v DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže a OZ Slniečko pre deti.

Hodnotitelia projektov

Odbornosť, objektivitu a transparentnosť vnímame ako pevné hodnoty. Majú rozhodujúce postavenie aj vo výberovom a hodnotiacom procese, do ktorého vstupujú všetky projektové žiadosti a záverečné správy realizovaných projektov. Odborným okom a z uhla pohľadu misie nadácie hodnotia projekty 29 hodnotitelia, ktorí pôsobia v prostredí vedy, výskumu a vzdelávania. Pri hodnotení sa opierajú o Pravidlá poskytovania grantov, kritériá hodnotenia aktuálnej grantovej výzvy a Metodiku hodnotenia projektov. Hodnotitelia vypracúvajú odborné posudky o kvalite projektov na základe Všeobecných obchodných podmienok.

Dokumenty