O nás

Nízka finančná gramotnosť obyvateľov Slovenska je častou príčinou ich ekonomických a sociálnych problémov. Finančnému výskumu chýbajú kvalitné dáta, inovatívny prístup a medzinárodné prepojenie. Grantové výzvy dávajú príležitosť zmeniť to. Nadácia NBS sa stáva pravou rukou Národnej banky Slovenska v podpore finančnej gramotnosti a vedy a výskumu v oblasti ekonómie a financií.

Viac informácií a skúseností z oblasti spravovania vlastných financií povedie obyvateľov k zodpovednejšiemu a zároveň správnemu ekonomickému rozhodovaniu. Nové príležitosti pre rozvoj vedy a výskumu pomôžu vytvoriť základňu pre stabilnejší ekonomický a finančný systém. Výsledkom bude vyššia životná úroveň obyvateľov Slovenska. Spokojní ľudia vytvárajú spokojnú krajinu.

Nadácia NBS chce ako prirodzený partner vytvoriť prostredie efektívnej spolupráce verejného, súkromného a mimovládneho sektora.

Vízia

Vyššia úroveň finančnej gramotnosti umožní jednotlivcom aj spoločnosti lepšie sa rozhodovať v oblasti financií. Kvalitný výskum v oblasti ekonómie a financií podporí tvorbu politík v záujme vyššej životnej úrovne na Slovensku. Partnerstvá a efektívna medzisektorová spolupráca vytvoria zázemie na dosahovanie spoločných cieľov.

Misia

Podporou zvyšovania kvality finančného vzdelávania, úrovne finančnej gramotnosti a prehlbovania výskumu a vedy v oblasti ekonómie a financií sa podieľame na napĺňaní prioritných cieľov Národnej banky Slovenska v týchto oblastiach. Vytvárame spolupracujúce prostredie medzi verejným, súkromným a tretím sektorom.

Hodnoty

K žiadateľom o granty, k realizátorom grantových projektov a k partnerstvám pristupujeme profesionálne, zodpovedne a s rešpektom. Vnímame potreby spoločnosti a reagujeme na ne grantovými výzvami a poskytnutím odborného zázemia. Uvedomujeme si, že spájaním síl sa dajú ciele dosiahnuť efektívnejšie.

Profesionalita

Práca Nadácie NBS sa vyznačuje kvalitou, ktorá je založená na znalostiach, dlhoročných skúsenostiach a na etickom prístupe.

Zodpovednosť

Ľudia v Nadácii NBS konajú zodpovedne, s dôrazom na zapojenie všetkých zúčastnených a na cieľ projektu.

Vzájomný rešpekt

K práci iných pristupuje Nadácia NBS s uznaním, rešpektom a dodržiavaním etických zásad a ekologického prístupu.

Ľudia v Nadácii NBS

Správna rada

Michal Horváth

Michal Horváth

predseda správnej rady; hlavný ekonóm NBS,
riaditeľ odboru ekonomických a menových analýz NBS

Roman Fusek

riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov NBS

Andrej Slížik

riaditeľ odboru riadenia peňažnej hotovosti NBS

Ján Onda

riaditeľ odboru kancelárie guvernéra NBS

Jana Langerová

riaditeľka odboru finančného riadenia NBS


Dozorná rada

Lucia Žitňanská

predsedníčka dozornej rady; bývalá poslankyňa NR SR a bývalá ministerka spravodlivosti SR; v súčasnosti členka Právnej rady NBS, vysokoškolská pedagogička

Jozef Makúch

od 12. januára 2010 do 31. mája 2019 guvernér NBS; v súčasnosti pedagóg na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Karol Mrva

člen Bankovej rady NBS


Tím Nadácie NBS

Jana Kováčová

správkyňa Nadácie NBS

Ivana Potočňáková

manažérka grantových programov

Rastislav Haľko

manažér grantových programov


Hodnotitelia projektov

Odbornosť, objektivitu a transparentnosť vnímame ako pevné hodnoty. Majú rozhodujúce postavenie aj vo výberovom a hodnotiacom procese, do ktorého vstupujú všetky projektové žiadosti a záverečné správy realizovaných projektov. Odborným okom a z uhla pohľadu misie nadácie hodnotia projekty 29 hodnotitelia, ktorí pôsobia v prostredí vedy, výskumu a vzdelávania. Pri hodnotení sa opierajú o Pravidlá poskytovania grantov, kritériá hodnotenia aktuálnej grantovej výzvy a Metodiku hodnotenia projektov. Hodnotitelia vypracúvajú odborné posudky o kvalite projektov na základe Všeobecných obchodných podmienok.

Dokumenty