Grantové programy

O grantoch

Oblasti podpory

Nadácia NBS má vytvorenú schému poskytovania finančnej podpory – GRANTOVÉ PROGRAMY.

Všeobecným cieľom týchto programov je podporovať:

 • zvyšovanie kvality finančného vzdelávania a úrovne finančnej gramotnosti na Slovensku,
 • zvyšovanie kvality vedeckého poznania v oblasti ekonómie a financií a systematický výskum,
 • synergiu aktivít verejného a súkromného sektora pri zjednocovaní konceptu finančnej gramotnosti a jeho rozširovaní do všetkých regiónov a pri podpore rozvoja talentu, internacionalizácie, aplikácie a popularizácie v oblasti ekonomickej a finančnej vedy.

Nadácia NBS každoročne vyhlasuje grantové výzvy so zameraním na vybrané ciele grantových programov.

Zameranie grantových programov

Z hľadiska účelu, charakteru, obsahu a formy finančnej podpory má nadácia vytvorených

5 GRANTOVÝCH PROGRAMOV:

grantový programoblasť podporyciele podporovaných projektov
I.Finančná gramotnosťzvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti a kvality finančného vzdelávania, meranie úrovne finančnej gramotnosti
II.Veda a výskumrozvoj vedy a výskumu v oblasti ekonómie a financií
III.Partnerstvopodpora spolupráce a strategických partnerských projektov
IV.Malé projektypodpora krátkodobých aktivít a podujatí
V.Zamestnanecký programpodpora dobrovoľníckych aktivít zamestnancov NBS

Grantový program I. – Finančná gramotnosť

 • Zameranie programu

  Zvyšovanie kvality finančného vzdelávania a zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti oprávnených cieľových skupín.

 • Oblasti podpory

  POSILNENIE – realizácia etablovaných vzdelávacích a mentoringových programov prostredníctvom rozširovania cieľových skupín (CS), zvyšovania záberu alebo revízie (aktualizácia metodík).

  INOVÁCIE – tvorba a overenie inovatívnych vzdelávacích a mentoringových programov prinášajúcich nové trendy a prístupy vo vzdelávaní (vrátane tvorby metodík).

  INMEDIA – tvorba podporných digitálnych (IKT) nástrojov pre finančnú gramotnosť – gamifikácia, aplikácie a pod.

  DÁTA – zber a analýza dát, meranie úrovne finančnej gramotnosti jednotlivých cieľových skupín pre lepšie nastavenie vzdelávacích cieľov.

 • Cieľové skupiny
  • primárne – marginalizované skupiny ohrozené chudobou: rómske komunity a ďalšie menšiny, utečenci, zdravotne znevýhodní, deti z detských domov/centier rodín, neúplné rodiny a samoživitelia, seniori a dôchodcovia, žiaci a študenti, iné rizikové skupiny,
  • sekundárne – multiplikátori, ktorí vzdelávajú/pôsobia v oblasti finančného vzdelávania a finančnej gramotnosti: učitelia, lektori, pracovníci s mládežou, sociálni pracovníci, mentori/tútori, konzultanti, metodici, výskumníci, ambasádori a pod.
 • Oprávnení žiadatelia
  • občianske združenia,
  • neziskové organizácie,
  • nadácie,
  • neinvestičné fondy,
  • cirkevné organizácie,
  • združenia právnických osôb,
  • školy,
  • vysoké školy,
  • registrované sociálne podniky,
  • fyzické osoby.

Grantový program II.Veda a výskum

 • Zameranie programu

  Zvyšovanie úrovne vedeckého poznania v oblasti ekonómie a financií a systematický výskum v tejto oblasti.

 • Oblasti podpory

  POSILNENIE – podpora ucelených výskumných projektov, rozvoj existujúcej kvalitnej vedeckej činnosti, analytická podpora pre výskumné projekty.

  INTERNACIONALIZÁCIA – financovanie výskumných pobytov výskumníkov na Slovensku a v zahraničí, aktívna účasť výskumníkov na prestížnych zahraničných konferenciách, doktorandské štúdium v programoch prestížnych svetových univerzít.

  INOVÁCIE – udomácnenie nových vedeckých oblastí a postupov.

  PREVIAZANOSŤ – podpora prepojenia vedy a výskumu s praxou a popularizácia ekonomickej a finančnej vedy.

 • Cieľové skupiny
  • študenti a doktorandi ekonomických a sociálnych vied, výskumní pracovníci, analytici, sociálni ekonómovia, tútori, konzultanti, metodici a pod.
 • Oprávnení žiadatelia
  • vysoké školy,
  • výskumné inštitúcie,
  • združenia právnických osôb,
  • fyzické osoby.

Grantový program III.Partnerstvo

 • Zameranie programu

  Strategické partnerstvá pri napĺňaní vízie a misie nadácie; viacročná spolupráca.

 • Oblasti podpory

  Vytváranie partnerstiev s organizáciami a inštitúciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu cieľov nadácie. Strategické partnerstvá majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť alebo modelový charakter, prinášajú konkrétne výsledky a systémovú zmenu.

 • Cieľové skupiny
  • primárne – marginalizované skupiny ohrozené chudobou: rómske komunity a ďalšie menšiny, utečenci, zdravotne znevýhodní, deti z detských domov/centier rodín, neúplné rodiny a samoživitelia a pod.; seniori, žiaci a študenti,
  • sekundárne – multiplikátori, ktorí vzdelávajú/pôsobia v oblasti finančného vzdelávania a finančnej gramotnosti: učitelia, lektori, pracovníci s mládežou, sociálni pracovníci, mentori/tútori, konzultanti, metodici, doktorandi,  analytici, výskumníci, ambasádori a pod.
 • Oprávnení žiadatelia
  • občianske združenia,
  • neziskové organizácie,
  • nadácie,
  • neinvestičné fondy,
  • cirkevné organizácie,
  • združenia právnických osôb,
  • registrované sociálne podniky;
  • školy,
  • vysoké školy,
  • výskumné inštitúcie.

Grantový program IV.Malé projekty

 • Zameranie programu

  Malé projekty, ktoré sú v súlade s víziou a misiou nadácie.

 • Oblasti podpory
  • organizácia krátkodobých aktivít a podujatí, súťaží a olympiád, konferencií,
  • vydávanie publikácií,
  • stáže, účasť na konferenciách.
 • Cieľové skupiny
  • primárne – seniori a dôchodcovia, žiaci  základných a stredných škôl, študenti vysokých škôl, marginalizované skupiny, menšiny a utečenci (migranti), deti z centier rodín (detských domovov) a reedukačných zariadení, ďalšie osobitne zraniteľné skupiny obyvateľov: zdravotne znevýhodnení, dlhodobo nezamestnaní a pod.,
  • sekundárne – učitelia, pracovníci s mládežou, sociálni pracovníci, lektori, mentori/tútori a ďalší, ktorí pracujú s uvedenými primárnymi cieľovými skupinami, výskumní a vedeckí pracovníci.
 • Oprávnení žiadatelia
  • občianske združenia,
  • neziskové organizácie,
  • nadácie,
  • neinvestičné fondy,
  • cirkevné organizácie,
  • združenia právnických osôb,
  • školy,
  • vysoké školy,
  • registrované sociálne podniky,
  • výskumné inštitúcie,
  • fyzické osoby.

Grantový program V.Zamestnanecký program

 • Zameranie programu

  Dobrovoľnícke projekty a aktivity zamestnancov NBS, ktoré sú v súlade s víziou a misiou nadácie a sú určené ich okoliu, škole, komunite, združeniu a pod.

 • Oblasti podpory
  • diskusie, súťaže, prednášky, zážitkové vzdelávacie aktivity, neformálne vzdelávanie,
  • propagačné a informačné aktivity, osveta
 • Cieľové skupiny
  • primárne – marginalizované skupiny ohrozené chudobou: rómske komunity a ďalšie menšiny, utečenci, zdravotne znevýhodní, deti z detských domov/centier rodín, neúplné rodiny a samoživitelia, seniori a dôchodcovia, žiaci a študenti, iné rizikové skupiny,
  • sekundárne – multiplikátori, ktorí vzdelávajú/pôsobia v oblasti finančného vzdelávania a finančnej gramotnosti: učitelia, lektori, pracovníci s mládežou, sociálni pracovníci, mentori/tútori, konzultanti, metodici, vedeckí a výskumní pracovníci, ambasádori a pod.
 • Oprávnení žiadatelia
  • občianske združenia, neziskové organizácie, školy, s ktorými zamestnanci NBS spolupracujú

Nadácia NBS vyhlasuje v priebehu kalendárneho roka niekoľko grantových výziev. Tie sú zamerané na vybrané oblasti podpory jednotlivých programov. Granty nadácia poskytuje žiadateľom v súlade so schválenými Pravidlami poskytovania grantov.


Kto môže požiadať o grant?

Každá výzva užšie vymedzuje oprávnených žiadateľov o grant z uvedeného všeobecného zoznamu.

 • Zoznam oprávnených žiadateľov v rámci grantových programov nadácie
  • neziskové organizácie,
  • občianske združenia,
  • nadácie,
  • záujmové združenia právnických osôb (asociácie),
  • neinvestičné fondy,
  • cirkevné organizácie,
  • registrované sociálne podniky,
  • školy,
  • vysoké školy,
  • výskumné inštitúcie,
  • fyzické osoby (napr. vedeckí a výskumní pracovníci).

Jednotliví žiadatelia žiadajú o grant elektronicky – prostredníctvom elektronickej platformy EGRANT podľa podmienok určených výzvou.

Jednotlivé grantové výzvy obsahujú:

 • presné znenie účelu (oblastí podpory),
 • minimálnu a maximálnu výšku požadovaného grantu,
 • zoznam oprávnených žiadateľov o grant,
 • oprávnené cieľové skupiny projektov,
 • oprávnené výdavky,
 • spôsob predkladania žiadostí,
 • povinné prílohy,
 • ďalšie podmienky.

Aktuálne výzvy

Grantová výzva GV-2023-10

Podpora malých projektov v oblasti finančného vzdelávania a finančnej gramotnosti

Výzva na podanie žiadostí o grant vo výške od 1 000 do 5 000 € na podporu podujatí, krátkodobých aktivít a projektov zameraných na zvyšovanie kvality finančného vzdelávania a finančnej gramotnosti.

Deadline na podanie žiadosti je 15. 4. 2024

VIAC O GRANTOVEJ VÝZVE Č. GV-2023-10
Grantová výzva č./Grant Call No GV-2024-11

Rozvoj finančnej a ekonomickej vedy / The development of economic and financial research

Výzva na predloženie žiadostí o grant na podporu vedecko-výskumných projektov  a doktorandských programov (vo výške od 5 000 do 60 000 €) zameraných na rozvoj ekonomickej a finančnej vedy. / Call for applications for grants to support research projects and PhD programmes (from €5,000 to €60,000) aimed at the development of economic and financial science.

Deadline na podanie žiadosti je 10. 6. 2024 / The deadline for applications is 10 June 2024.

 

Viac o grantovej výzve č. GV-2024-11 / More about Grant Call

Uplynulé výzvy

Grantová výzva GV-2023-9

Zamestnanecký grantový program

Výzva na podanie žiadostí s odporučením zamestnanca NBS o grant vo výške do 2 000 € na podporu podujatí, krátkodobých aktivít a projektov zameraných na zvyšovanie kvality finančného vzdelávania a finančnej gramotnosti.

Deadline na podanie žiadosti je 2. 10. 2023

VIAC O GRANTOVEJ VÝZVE Č. GV-2023-9
Grantová výzva GV-2023-8

Podpora malých projektov v oblasti finančného vzdelávania a finančnej gramotnosti II

Výzva na podanie žiadostí o grant vo výške od 1 000 do 5 000 € na podporu podujatí, krátkodobých aktivít a projektov zameraných na zvyšovanie kvality finančného vzdelávania a finančnej gramotnosti.

Deadline na podanie žiadosti je 2. 10. 2023

VIAC O GRANTOVEJ VÝZVE Č. GV-2023-8

Pozrite všetky uplynulé grantové výzvy Nadácie NBS:

Všetky uplynulé výzvy

Podporené projekty

Prehľad

Zoznam projektov finančne podporených v roku 2022

Pozrite si prehľad všetkých podporených projektov v rámci grantových výziev Nadácie NBS v roku 2022

Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava

Aflatoun v rómskych komunitách – zážitkové finančné vzdelávanie

Projekt má za cieľ vybudovať pevné základy finančnej odolnosti rodín a sociálnej súdržnosti marginalizovaných komunít. Nadácia NBS podporila tento projekt grantom vo výške 49 500 €.

Nadácia pre deti Slovenska

Dobrý štart

Projekt prináša deťom a mladým dospelým z Centier pre deti a rodiny zmysluplné a metodicky prepracované finančné vzdelávanie. Nadácia NBS podporila tento projekt grantom vo výške 34 500 €.

Všetky realizované projekty

Najčastejšie otázky