Partnerstvá a spolupráce

Významnou aktivitou Nadácie NBS je dlhodobá spolupráca s partnermi, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na napĺňaní cieľov nadácie a prispievajú k zvyšovaniu finančnej gramotnosti obyvateľov SR a rozvoju vedy a výskumu v oblasti ekonómie a financií.

 • Finq

  Program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy

  Jedinečný komplexný program finančného vzdelávania pre školy s názvom FinQ pomáha žiakom a žiačkam základných a stredných škôl rozvíjať kritické a systémové myslenie v celkovom kontexte financií.

  Cieľom FinQ je prostredníctvom vzdelania zvýšiť úroveň finančnej kultúry u mladých, vďaka čomu sa v dospelosti môžu vyhnúť nesprávnym rozhodnutiam, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu ich života.

  Vzhľadom na to, že finančné vzdelávanie je prierezovou témou v rámci kurikula na základných a stredných školách, program FinQ sa zameriava na vzdelávanie učiteľov všetkých predmetov tak, aby vedeli implementovať štandardy finančnej gramotnosti v rámci osnov svojho predmetu prostredníctvom inovatívnych metód. Program vzdeláva učiteľa ktoréhokoľvek predmetu v používaní vypracovaných metodických listov a pracovných listov pre žiakov.

  „FinQ Centrum pred rokom začalo písať svoj príbeh. S radosťou dnes môžeme vyhodnotiť, že spoločná iniciatíva Nadácie Národnej banky Slovenska a Nadácie Slovenskej sporiteľne založiť FinQ Centrum s cieľom rozvíjať finančné vzdelávanie a finančnú kultúru na školách prináša svoje ovocie. Program FinQ, zameraný na rozvoj kompetencií, kritického myslenia, úspešne rozširuje svoj potenciál do škôl v rôznych regiónoch. Výsledky meraní ukazujú pokrok žiakov – zapojenie do FinQ ich vedie k zodpovednosti, schopnosti analyzovať, informovane sa rozhodovať tak, aby sa vedeli starať o svoje financie v bežnom živote. Nateraz sa do programu zapojilo 204 škôl.

  Vo FinQ Centre sme hrdí na to, že program FinQ môže napredovať vďaka podpore oboch nadácií. Oceňujeme nielen finančnú podporu, ale aj aktívnu spoluprácu s Nadáciou Národnej banky Slovenska a Nadáciou Slovenskej sporiteľne. Veríme, že sa nám spolu podarí prispieť ku kvalitatívnej zmene vo vzdelávaní“, uviedla Danica Lacová, riaditeľka FinQ Centra, n.o.

  www.finq.sk

 • 5peňazí

  Všetko, čo potrebujete vedieť o peniazoch v rôznych životných situáciách

  Náš životný úspech do veľkej miery závisí od našich vedomostí a našej schopnosti narábať s osobnými financiami. Narábať s peniazmi nie je práve najjednoduchšie a nízka úroveň finančnej gramotnosti na Slovensku je toho dôkazom.

  5peňazí je vlajková loď finančného vzdelávania pre všetkých. Miestom, kde nájdete dôveryhodné, nezávislé a zrozumiteľné informácie o peniazoch, finančných produktoch, vzťahoch a súvislostiach.

  Pod značkou 5peňazí sa realizujú vzdelávacie aktivity NBS na rôznych úrovniach. Medzi hlavné aktivity patria:

   
  „5peňazí a Nadácia NBS sú ako brat a sestra, ktorých matkou je Národná banka Slovenska. V tejto rodine máme pekne rozdelené úlohy, keď sa 5peňazí stará o vzdelávací obsah, lektorsky a metodicky podporuje partnerstvá uzatvárané Nadáciou NBS, ktorá zas poskytuje granty a stará sa o financovanie projektov finančného vzdelávania. Týmto spôsobom sa nám spoločne darí vytvárať unikátne prostredie a budovať komunitu vo verejnej, súkromnej sfére aj v treťom sektore, ktorej záleží na tom, aby ľudia na Slovensku lepšie rozumeli peniazom. Z každého ďalšie partnerstva nadácie sa tešíme a podporujeme ho aj ľudskými a vedomostnými kapacitami projektu 5peňazí.“
  Tak riekol guru Sidhártha 5peniažko

  www.5penazi.sk

 • Cesta von

  Pomoc s generačnou chudobou

  Poslaním združenia Cesta von je pomáhať ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť sa na
  vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život. Cesta von má dva hlavné programy OMAMA
  a FILIP a dva doplnkové programy AMAL a FIE. Prvý pilotný ročník programu FILIP,
  ktorý sa realizoval s podporou NBS, bol založený na pilieroch:
  F – Financie: ako rozumne hospodáriť, zbaviť sa dlhov, narábať s rozpočtom,
  I – Interná motivácia: ako ju vzbudiť, lebo s ňou je väčšia šanca uspieť v živote,
  L – Láskavosť: k sebe, rodine a ostatným a tým začať nadobúdať sebaúctu,
  I – Iniciatíva: ako začať konať – zamestnať sa, vzdelať sa, presťahovať sa,
  P – Preberanie zodpovednosti: za svoj život a tým rozvíjanie sebahodnoty.

  Cesta von sa pustila do úzkej spolupráce s NBS a Nadáciou NBS s cieľom finančného
  vzdelávania rodín žijúcich v podmienkach generačnej chudoby. Experti programu
  finančného vzdelávania 5peňazí aktívne pracujú v poradnom tíme, poskytujú lektorské
  služby i špecializované právne poradenstvo. To zvyšuje dosah programu Filip a zároveň
  prináša tímu NBS pohľad do života tých najchudobnejších rodín na Slovensku. Ambíciou
  programu je pomôcť vhodnejšiemu nastaveniu verejných politík a regulácií.

  Od 1. februára do konca roku 2023 realizuje Cesta von ďalšiu fázu projektu FILIP založeného na
  mentoringu v oblasti finančnej gramotnosti. Do programu zapojí 70 rodín v 6
  marginalizovaných rómskych komunitách na východnom a strednom Slovensku. Jeho
  ambíciou je motivovať zapojené rodiny k rozhodnutiu pre životnú zmenu a nastúpenie
  na cestu von z generačnej chudoby. Program prevedie rodiny cez oddlženie,
  zamestnanie, ekonomickú stabilizáciu až k riešeniu bývania. Viac informácií o partnerskom projekte FILIP nájdete na odkaze: https://cestavon.sk/program-filip/

  Spolu s NBS a Nadáciou NBS sme sa už pred rokom pustili do úzkej spolupráce v oblasti finančného vzdelávania rodín žijúcich v podmienkach generačnej chudoby,“ hovorí Pavel Hrica, výkonný riaditeľ OZ Cesta von. „Aktívne fungovanie v poradnom tíme, lektorovanie bankovými odborníkmi či špecializované právne poradenstvo zvyšovali jednak dosah nášho programu, ale zároveň prinášali tímu okolo NBS pohľad do života tých najchudobnejších rodín na Slovensku a ich lepšie pochopenie, čo môže pomôcť i pri vhodnejšom nastavení verejných politík a regulácií. Profesionalita kombinovaná s reálnym záujmom a osobným zanietením ľudí okolo NBS a nadácie je pre rozvoj nášho programu veľmi prínosná.

 • The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko

  Rozvojový program pre mladých

  Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE) založil v roku 1956 princ Philip. Ide o komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvíjať svoje zručnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Mladí ľudia si stanovujú individuálne ciele a výzvy na obdobie 6 – 18 mesiacov v týchto 4 oblastiach:
  1.  rozvoj zručnosti,
  2.  šport,
  3.  dobrovoľníctvo a
  4.  dobrodružná expedícia.

  Víziou je generácia sebavedomých mladých ľudí zodpovedných za seba a svoje okolie. Aktuálne pôsobí DofE vo všetkých krajoch Slovenska, do programu sú zapojené školy, mládežnícke a neziskové organizácie aj občianske združenia. Dôsledkom všeobecne nízkeho záujmu o finančné vzdelávanie je skutočnosť, že mladí ľudia majú problém s poznaním reálnej hodnoty peňazí, hoci už dostávajú vreckové či majú bankomatovú kartu. Orientujú sa vo všeobecných teoretických pojmoch, no pri skúšaní praktických príkladov, s ktorými sa bežne môžu stretnúť v študentskom a
  pracovnom živote, si nevedia poradiť. Projekt DoFin, s realizáciou ktorého začal DofE 1.februára 2023, v úzkej spolupráci s programom finančného vzdelávania 5peňazí nadizajnuje a pilotne overí hodnotové vzdelávanie v oblasti financií pre 150 stredoškolákov z 15 stredných škôl. Pilotné overenie bude základom pre ďalšie škálovanie finančného vzdelávania v programe DofE. Ambíciou projektu, ktorý potrvá do konca roku 2023, je naštartovať multiplikačný efekt – mladí ľudia sa stanú ambasádormi podpory finančnej gramotnosti pre zraniteľné skupiny: deti, mládež a seniorov.

  Viac informácií o projekte nájdete tu: https://www.dofe.sk/dofin

  Pre program DofE ide o kľúčové partnerstvo na ceste k dlhodobému cieľu – vytvárať príležitosti pre kvalitný osobnostný rast pre všetkých mladých ľudí na Slovensku. Program DofE motivuje mladých ľudí, aby na sebe pracovali komplexne: v dobrovoľníctve, športe, rozvoji vybranej zručnosti. Veríme, že vzdelávanie v témach súvisiacich s financiami prispeje k zlepšeniu kvality života mladých ľudí. Vďaka šíreniu témy finančného vzdelávania medzi rovesníkmi a zraniteľnými skupinami prostredníctvom pravidelného dobrovoľníctva sa sami mladí ľudia stanú zmenou. Na spoluprácu s nadáciou NBS a projektom 5peňazí sa veľmi tešíme,“ hovorí Miloš Ondrášik, riaditeľ The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko.

 • Slovenská katolícka charita

  Dukát v  hrsti – Integrácia odídencov

  Projekt Dukát v  hrsti – Integrácia odídencov uskutoční Slovenská katolícka charita  prostredníctvom siete 22 charitných centier podpory, v ktorých od začiatku vojny na Ukrajine poskytuje potravinovú a materiálnu pomoc, sociálne poradenstvo a integračné aktivity. Dominantnú skupinu klientov tvoria ženy v produktívnom veku. Po vyškolení lektorov charitných centier sa ženy – odídenkyne budú vzdelávať vo finančných produktoch, ochrane spotrebiteľa a zdokonalia sa vo finančnom myslení.

  Partnerská zmluva otvára priestor na dlhodobú spoluprácu s Nadáciou Národnej banky Slovenska. Získané finančné prostriedky nám umožnia vyškoliť našich kolegov z charitných centier podpory lektormi NBS a pripraviť ich tak odborne a metodicky na odovzdanie vedomostí finančnej gramotnosti odídencom z Ukrajiny. Je to dôležitý krok v integrácii občanov Ukrajiny,“ uviedol generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Miroslav Dzurech. Projekt Dukát v hrsti – Integrácia odídencov sa rozbehne 1. augusta a potrvá do konca tohto roka.