Partnerstvá a spolupráce

Významnou aktivitou Nadácie NBS je dlhodobá spolupráca s partnermi, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na napĺňaní cieľov nadácie a prispievajú k zvyšovaniu finančnej gramotnosti obyvateľov SR a rozvoju vedy a výskumu v oblasti ekonómie a financií.

 • Finq

  Program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy

  Jedinečný komplexný program finančného vzdelávania pre školy s názvom FinQ pomáha žiakom a žiačkam základných a stredných škôl rozvíjať kritické a systémové myslenie v celkovom kontexte financií.

  Cieľom FinQ je prostredníctvom vzdelania zvýšiť úroveň finančnej kultúry u mladých, vďaka čomu sa v dospelosti môžu vyhnúť nesprávnym rozhodnutiam, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu ich života.

  Vzhľadom na to, že finančné vzdelávanie je prierezovou témou v rámci kurikula na základných a stredných školách, program FinQ sa zameriava na vzdelávanie učiteľov všetkých predmetov tak, aby vedeli implementovať štandardy finančnej gramotnosti v rámci osnov svojho predmetu prostredníctvom inovatívnych metód. Program vzdeláva učiteľa ktoréhokoľvek predmetu v používaní vypracovaných metodických listov a pracovných listov pre žiakov.

  www.finq.sk

 • 5peňazí

  Všetko, čo potrebujete vedieť o peniazoch v rôznych životných situáciách

  Náš životný úspech do veľkej miery závisí od našich vedomostí a našej schopnosti narábať s osobnými financiami. Narábať s peniazmi nie je práve najjednoduchšie a nízka úroveň finančnej gramotnosti na Slovensku je toho dôkazom.

  5peňazí je vlajková loď finančného vzdelávania pre všetkých. Miestom, kde nájdete dôveryhodné, nezávislé a zrozumiteľné informácie o peniazoch, finančných produktoch, vzťahoch a súvislostiach.

  Pod značkou 5peňazí sa realizujú vzdelávacie aktivity NBS na rôznych úrovniach. Medzi hlavné aktivity patria:

   

  www.5penazi.sk

 • Cesta von

  Pomoc s generačnou chudobou

  Poslaním združenia Cesta von je pomáhať ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť sa na
  vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život. Cesta von má dva hlavné programy OMAMA
  a FILIP a dva doplnkové programy AMAL a FIE. Prvý pilotný ročník programu FILIP,
  ktorý sa realizoval s podporou NBS, bol založený na pilieroch:
  F – Financie: ako rozumne hospodáriť, zbaviť sa dlhov, narábať s rozpočtom,
  I – Interná motivácia: ako ju vzbudiť, lebo s ňou je väčšia šanca uspieť v živote,
  L – Láskavosť: k sebe, rodine a ostatným a tým začať nadobúdať sebaúctu,
  I – Iniciatíva: ako začať konať – zamestnať sa, vzdelať sa, presťahovať sa,
  P – Preberanie zodpovednosti: za svoj život a tým rozvíjanie sebahodnoty.

  Cesta von sa pustila do úzkej spolupráce s NBS a Nadáciou NBS s cieľom finančného
  vzdelávania rodín žijúcich v podmienkach generačnej chudoby. Experti programu
  finančného vzdelávania 5peňazí aktívne pracujú v poradnom tíme, poskytujú lektorské
  služby i špecializované právne poradenstvo. To zvyšuje dosah programu Filip a zároveň
  prináša tímu NBS pohľad do života tých najchudobnejších rodín na Slovensku. Ambíciou
  programu je pomôcť vhodnejšiemu nastaveniu verejných politík a regulácií.

  Od 1. februára 2023 realizuje Cesta von ďalšiu fázu projektu FILIP založeného na
  mentoringu v oblasti finančnej gramotnosti. Do programu zapojí 70 rodín v 6
  marginalizovaných rómskych komunitách na východnom a strednom Slovensku. Jeho
  ambíciou je motivovať zapojené rodiny k rozhodnutiu pre životnú zmenu a nastúpenie
  na cestu von z generačnej chudoby. Program prevedie rodiny cez oddlženie,
  zamestnanie, ekonomickú stabilizáciu až k riešeniu bývania. Projekt FILIP potrvá do
  konca roku 2023.

 • The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko

  Rozvojový program pre mladých

  Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE) založil v roku 1956 princ Philip. Ide o
  komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov
  šancu rozvíjať svoje zručnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj
  potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Mladí ľudia si stanovujú individuálne ciele a
  výzvy v 4 oblastiach: rozvoj zručnosti, šport, dobrovoľníctvo a dobrodružná expedícia na
  obdobie 6 – 18 mesiacov. Víziou je generácia sebavedomých mladých ľudí
  zodpovedných za seba a svoje okolie. Aktuálne pôsobí DofE vo všetkých krajoch
  Slovenska, do programu sú zapojené školy, mládežnícke a neziskové organizácie aj
  občianske združenia.
  Dôsledkom všeobecne nízkeho záujmu o finančné vzdelávanie je skutočnosť, že mladí
  ľudia majú problém s poznaním reálnej hodnoty peňazí, hoci už dostávajú vreckové či
  majú bankomatovú kartu. Orientujú sa vo všeobecných teoretických pojmoch, no pri

  skúšaní praktických príkladov, s ktorými sa bežne môžu stretnúť v študentskom a
  pracovnom živote, si nevedia poradiť. Projekt DoFin, s realizáciou ktorého začal DofE 1.
  februára 2023, v úzkej spolupráci s programom finančného vzdelávania 5peňazí
  nadizajnuje a pilotne overí hodnotové vzdelávanie v oblasti financií pre 150
  stredoškolákov z 15 stredných škôl. Pilotné overenie bude základom pre ďalšie
  škálovanie finančného vzdelávania v programe DofE. Ambíciou projektu, ktorý potrvá do
  konca roku 2023, je naštartovať multiplikačný efekt – mladí ľudia sa stanú ambasádormi
  podpory finančnej gramotnosti pre zraniteľné skupiny: deti, mládež a seniorov.