• dokument
  • leták
  • Marginalizované skupiny
  • Finančné vzdelávanie
  • Zvyšovanie úrovne FG

Prvých tisíc dní

O projekte

Finančné minimum (budúceho) rodiča

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) pripravila vzdelávací program na mieru pre babice – zdravotné mediátorky, ktoré pôsobia v oblasti zdravotnej osvety v Prešovskom a Košickom kraji. Finančné minimum (budúceho) rodiča prinieslo do marginalizovaných rómskych komunít praktické informácie z oblasti finančnej gramotnosti.

Číslo projektu: GV-2022-3-P45
Realizácia: 1. 8. 2022 – 30. 11. 2022

Babice vo veku 20 – 56 rokov, ktoré pôsobia v rómskych komunitách, samy pochádzajú z chudobných komunít. Z rovnakého prostredia, v akom zabezpečujú program ranej starostlivosti. Viaceré majú ukončenú strednú školu. Ich skúsenosti s finančnou gramotnosťou sú neúplné, alebo skreslené sociálnymi a zdravotnými východiskami ich životnej situácie. Babice pracujú s tehotnými ženami, matkami a rodičmi s deťmi do 3 rokov v 18 obciach okresov Poprad, Kežmarok, Levoča a Spišská Nová Ves a v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Robia intervencie v domácom prostredí aj v nemocnici, ich práca sa sústreďuje na prvých tisíc dní od počatia dieťaťa. ACEC si dáva dlhodobý cieľ: budovať sociálny kapitál v marginalizovaných komunitách. Prostredníctvom babíc buduje komunitné kapacity v oblasti starostlivosti o tehotné ženy počas pobytu v pôrodnici a po prepustení do domáceho prostredia.

Porozumieť podstate

Vo svojej každodennej práci sa babice stretávajú s témami ako príspevok na dieťa, materská či rodičovský príspevok. Projekt im pomohol porozumieť samotnej podstate jednotlivých príspevkov tak, aby informácie dokázali zrozumiteľne ďalej šíriť. Babice – 22 zdravotných mediátoriek zamestnaných v programe Misia 1000 – absolvovali finančné vzdelávanie v 2 skupinách. Celodenné prezenčné stretnutia boli venované témam:

  • základné pojmy v oblasti financií
  • základné pravidlá riadenia vlastných financií, rozoznávanie rizík a plnenie finančných záväzkov
  • zdravotný systém a systém finančných tokov: materská a rodičovská, vznik a zánik nároku, sociálne benefity, prídavky na deti, verejné zdravotné poistenie
  • sociálne poistenie, sociálne dávky od štátu: hmotná núdza, poistenie – nemocenské, dôchodkové, invalidné, úrazové  

Teóriu striedalo cvičné vypĺňanie formulárov úradných žiadostí.

Sekundárnou cieľovou skupinou projektu boli klientky babíc: tehotné ženy z komunít a budúce matky. Prax ukazuje, že je nevyhnutné viesť klientky k šetreniu prostriedkov na odvoz z nemocnice, k porozumeniu platbám za lieky a financovaniu zdravotnej starostlivosti. Podporná informačná brožúra s najdôležitejšími informáciami slúži aj po ukončení projektu pri práci s klientkami.

K zmene vzorcov správania

Po absolvovaní finančného vzdelávania a prvých intervenciách v tejto oblasti sa stávali babice sebavedomejšie – získaný prehľad o svete financií a finančnej a sociálnej pomoci im vytvoril novú príležitosť. Môžu byť prínosom pre svojich rodinných príslušníkov a komunitu. Poradenstvo a Peer To Peer Learning v oblasti spravovania vlastných financií sa môžu šíriť v komunite a napomôcť zmenu vzorcov správania.  

Leták

Finančné minimum (budúceho) rodiča

PDF – 144KB

Stiahnuť
Dokument

Metodika osvetových aktivít Finančné minumum (budúceho) rodiča

PDF – 454KB

Stiahnuť