Zlepšenie finančnej gramotnosti MRK

Realizátor projektu a prijímateľ grantu: nezisková organizácia Projekt DOM.ov (Prešov)

Nadácia NBS podporila tento projekt grantom vo výške 40 000 EUR v rámci grantovej výzvy č. GV-2022-1 (Podpora inovatívneho finančného vzdelávania).

Číslo projektu: GV-2022-1-P02

Zámer a ciele projektu:

 1. Riešiť problematiku finančnej gramotnosti 90 klientov žijúcich prevažne v marginalizovaných komunitách.
 2. Poradiť a pomôcť 45 klientom nastaviť udržateľný a vyvážený rodinný rozpočet.
 3. Pomôcť klientom pri oddlžovaní – poskytnúť intervenciu 40 klientom.
 4. Poskytovať poradenstvo v oblasti uplatnenia sa a udržania sa na trhu práce, a tým napomôcť 30 klientom k tomu, aby boli pripravení kvalifikovať sa na získanie úveru na financovanie svojpomocnej výstavby domu do osobného vlastníctva.
 5. Zvyšovať úroveň vedomostí odborného tímu Projektu DOM.ov, ktorý bude mať možnosť rozšíriť svoje vedomosti v rôznorodých témach týkajúcich sa financií.
 6. Aktualizovať Metodiku sociálnej práce v oblasti finančnej gramotnosti.

(Projekt sa realizuje v rámci Programu svojpomocnej výstavby domov do osobného vlastníctva, ktorý funguje od roku 2016.)

Termín realizácie projektu: od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023

Stav realizácie projektu k 1. 4. 2023:

 • Individuálna sociálna práce s klientom je realizovaná priebežne od začiatku realizácie aktivít projektu. S klientmi sú pravidelne v kontakte. Dáta o klientoch sa zaznamenávajú do profiplánov, ktoré slúžia k podrobnému vedeniu informácií o klientovi – aktuálnej situácií, úlohách a pod.
 • V rámci 8 skupinových vzdelávacích aktivít pre klientov programu svojpomocnej výstavby domov bolo vyškolených 77 klientov.
 • Realizáciou školenia zameraného na rodinný rozpočet pre klientov z obce Vtáčkovce sa zapojili do svetovej kampane Global Money Week.
 • Uskutočnilo sa aj 1 vzdelávanie pre pracovníkov organizácie (Tréning lektorov/trénerov) zamerané na úverové produkty poskytované bankovými a nebankovými inštitúciami.

Plán aktivít na najbližšie obdobie:

 • V júni 2023 počas  Infodňa v obci Zborov sa budú propagovať zámery programu svojpomocnej výstavby a informovať široká verejnosť o realizovanom projekte. Pozvaní sú nielen účastníci programu, ale aj odborná a laická verejnosť.
 • Motivačné exkurzie prebehnú v lokalitách, kde prebieha výstavba.
 • Aktualizácia metodiky SP v oblasti finančnej gramotnosti.

Doterajšie výstupy, výsledky a úspechy projektu:

 • V problematike financií boli vyškolení 77 klienti v rámci 8 vzdelávacích aktivít.
 • Uskutočnilo sa 1 vzdelávanie pre odborný tím zamerané na problematiku úverov poskytovaných bankovými a nebankovými inštitúciami.
 • Bola poskytnutá intervencia v oblasti oddlžovania 5 klientom z obcí Vechec a Toporec.
 • Boli poskytnuté konzultácie S 27 klientmi konzultovali nastavenie efektívneho, racionálneho rodinného rozpočtu. Jednalo sa o klientov z obcí Zborov, Vechec, Varhaňovce, Rožkovany, Nižný Tvarožec, či Dobšiná, Čičava a Lenartov.
 • Na získanie úveru sa zatiaľ klasifikoval 1 klient.

Kde sa píše o projekte:

Projektová manažérka: Jana Pleuková

Spať na projekty