Zážitkové finančné vzdelávanie pomocou metodiky Aflatoun

Nadácia otvorenej spoločnosti (NOS/OSF Bratislava) vďaka grantu od Nadácie NBS realizovala 15 mesačný projekt s cieľom vybudovať pevné základy finančnej odolnosti rodín a sociálnej súdržnosti celých komunít.

Zámerom projektu Aflatoun v rómskych komunitách – zážitkové finančné vzdelávanie bolo podporiť sociálne začlenenie rómskych detí a ich rodičov do spoločnosti a zároveň zlepšiť ich finančnú gramotnosť. V termíne od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023 NOS pracovala s deťmi, ich rodičmi, učiteľmi aj so zástupcami samospráv formou školení, workshopov, stretnutí a rokovaní. U zapojených detí a rodičov sa podarilo vytvoriť návyk premýšľať nad financiami vďaka aktivitám zameraným na nakupovanie, šetrenie či „hranie sa“ na prácu.

Výsledky projektu v číslach:

  • v rámci projektu sa uskutočnilo 458  workshopov, 
  • 5 jednodňových školení pre školské kolektívy,
  • zapojilo sa 1081 detí,  124 rodičov, 155 učiteľov a profesionálov z MŠ, ZŠ, KC,
  • 26 zapojených učiteľov dokáže po 3-dňovom školení a 10 workshopoch pracovať na rozvoji finančnej gramotnosti s deťmi a rodičmi,
  • spolupracovalo 14 samospráv.

Viac informácií o projekte nájdete na podstránke: https://nadacianbs.sk/projekty/aflatoun-v-romskych-komunitach-zazitkove-financne-vzdelavanie/

Spať na aktuality