Aflatoun v rómskych komunitách – zážitkové finančné vzdelávanie

Realizátor projektu a prijímateľ grantu: Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open Society Foundation
(Bratislava)

Nadácia NBS podporila tento projekt grantom vo výške 49 500 EUR v rámci grantovej výzvy č. GV-2022-1 (Podpora inovatívneho finančného vzdelávania).

Zámer a ciele projektu:

 • podporiť sociálne začlenenie  rómskych detí a ich rodičov do spoločnosti (zlepšiť ich finančnú gramotnosť a rozvíjať ich sociálne zručnosti s cieľom vybudovať pevné základy finančnej odolnosti rodín a sociálnej súdržnosti celých komunít),
 • rozvíjať kompetencie 850 detí a ich rodičov (75) v oblasti sociálnych a občianskych zručností, ktoré sú komplementárne k zručnostiam v oblasti finančnej gramotnosti,
 • realizovať  interaktívne aktivity zamerané na posilnenie zvedavosti, aktivitu a spoluprácu detí s dôrazom na  finančné zdroje (ako míňať a šetriť peniaze, ako plánovať výdavky, ako zostaviť rozpočet, ako dosahovať ciele) i na prírodné zdroje a ich udržateľnosť,
 • realizovať aktivity v materských aj základných školách a v komunitných centrách, ktoré budú vychádzať z metodiky Aflatoun (medzinárodný program na rozvoj sociálnej a finančnej gramotnosti)  s aktívnym zapojením ich rodičov a s využitím známych životných situácií (žiadna tečúca voda, kúrenie drevom, nezamestnanosť, nedostatok fin. zdrojov, atď.),
 • zlepšiť znalosti zapojených 70 učiteľov a profesionálov v oblasti finančnej gramotnosti,
 • realizovať advokačné aktivity na regionálnej a štátnej úrovni (informačné kampane cielené na dôležitých aktérov vzdelávacej politiky, aj na širokú verejnosť),
  • budovať dôveru a porozumenie medzi učiteľmi a rodičmi rómskych detí,
  • posilniť spoluprácu so samosprávami, v ktorých sa budú realizovať projektové aktivity (zapojiť ich do aktivít, podporiť sieťovanie),
  • aktívne sa zúčastňovať na rokovaniach na štátnej úrovni (v pracovných skupinách, komisiách) s cieľom podporiť využívanie metodiky Aflatoun na rozvoj finančnej gramotnosti v štátnom kurikule.

Termín realizácie projektu: od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023

Stav realizácie projektu k 1. 4. 2023:

 • Priebežne sa realizujú aktivity v zapojených zariadeniach.
 • Začalo sa s úpravou metodiky Aflatot.
 • Bolo ušitých 100 ks postavičiek Aflatouna v spolupráci s Mestským podnikom v Snine – doručené na miesta realizácie projektových aktivít, niektoré kusy budeme odovzdávať osobne pri školeniach, workshopoch a stretnutiach s predstaviteľmi zapojených samospráv.
 • Niektoré zariadenia zapojené do projektu sa zapojili svojimi aktivitami do svetovej kampane Global Money Week (KC Pečovská Nová Ves: 2 aktivity; MŠ Spišská Nová Ves: 2 aktivity; ZŠ s MŠ Jarovnice: 1 aktivita; MŠ Raslavice – 6 aktivít).

Plán aktivít na najbližšie obdobie:

 • NOS pracuje na príprave workshopov a školení pre učiteľov a zapojených profesionálov, ktorá sa realizujú po Veľkej noci.
 • Pripravuje sa koncept informačnej kampane v oblasti finančnej gramotnosti.

Doterajšie výstupy, výsledky a úspechy projektu:

 • Aktuálne naplnenie kvantitatívnych merateľných ukazovateľov projektu spojených s workshopmi na úrovni cca 40%.
 • Za úspech NOS považuje aj vytvorenie kvalitného tímu externých expertiek, ktoré pracujú na úprave metodiky Aflatot.
 • Významným úspechom bolo práve odovzdávanie postavičiek Aflatouna a knižiek s motivujúcimi príbehmi.

Kde sa píše o projekte:

Projektový manažér: Erika Szabóová

Spať na projekty