Správna rada schválila Stratégiu Nadácie NBS

Na svojom zasadnutí 6. apríla správna rada schválila Stratégiu Nadácie NBS. Dokument určuje obsahové zameranie, definuje oblasti a formy podpory aktérov v oblasti finančného vzdelávania, zvyšovania úrovne finančnej gramotnosti, vedy a výskumu v oblasti ekonómie a financií a rámcuje hlavné činnosti nadácie v záujme dosiahnutia stanovených cieľov.

V súlade s verejnoprospešným účelom sú hlavnými činnosťami nadácie grantové programy a vlastné aktivity. Prostredníctvom 5 grantových programov: Finančná gramotnosť, Veda a výskum, Partnerstvo, Malé projekty a Zamestnanecký program bude nadácia podporovať krátkodobé aj dlhodobé projekty oprávnených žiadateľov realizované v oblastiach, ktoré vychádzajú z cieľov nadácie – napomáhajú plnenie vízie a stávajú sa súčasťou jej misie. Medzi vlastné aktivity patria programy Spolupráca, Podujatia, Zviditeľňovanie, Oceňovanie a Národné programy.

Stav finančnej gramotnosti a vedy a výskumu v oblasti ekonómie a financií volajú po systémovej zmene a podpore zo strany silného partnera. Ambíciou Nadácie NBS je zaujať pozíciu takéhoto partnera a prostredníctvom napĺňania stratégie prispieť k pozitívnym zmenám v pomenovaných problémových oblastiach našej spoločnosti.

Pozri dokument: Stratégia Nadácie NBS

Spať na aktuality