Inovatívne finančné vzdelávanie klientov v Domove Sv. Jána z Boha

Realizátor projektu a prijímateľ grantu: Domov sv. Jána z Boha, n. o.
(Bratislava –  Staré Mesto)

Nadácia NBS podporila tento projekt grantom vo výške 5 960 EUR v rámci grantovej výzvy č. GV-2022-1 (Podpora inovatívneho finančného vzdelávania).

Zámer a ciele projektu:

 1. Vytvoriť moduly finančného vzdelávania s inovatívnou metodikou, ktoré budú zamerané pre skupinu ľudí bez domova a ľudí v sociálnom vylúčení a budú vychádzať z ich špecifických potrieb.
 2. Realizovať zážitkové finančné vzdelávanie pre najmenej 120 klientov Domova sv. Jána z Boha formou vzdelávacích modulov zameraných na tieto oblasti:
  • základy finančnej gramotnosti: základné znalosti osobných financií, štátnych nástrojov a dávok ako prevencia chudoby,
  • prehľad aktuálnych finančných produktov a spôsob rozhodovania sa pre ten najvhodnejší,
  • nadmerné zadlženie, exekúcie a možnosti riešenia, zhodnotenie možností,
  • možnosti sporenia a tvorby rezervy na horšie časy,
  • rozvoj digitálnych zručností vo využívaní bankových služieb,
  • upevňovanie získaných vedomosti formou vedomostných kvízov, simulácií praktických prípadov a hier.
 3. Pripraviť k vzdelávaniu tlačený materiál (hlavný súhrn vzdelávania).

Termín realizácie projektu: od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023

Stav realizácie projektu k 1. 4. 2023:

 • V Domove edukujú klientov  na tieto témy: základy finančnej gramotnosti, tvorba finančného plánu, dlžoby, realizácia osobného bankrotu, sporenie, predchádzanie chudoby. Vedomosti klientov upevňujú formou hier.
 • Domov sa zapojil vzdelávaco-zábavnou aktivitou pre svojich klientov do svetovej kampane Global Money Week – formou komunitného kruhu (23.3.2023).

Plán aktivít na najbližšie obdobie:

 • Domov plánuje vzdelávať klientov každý týždeň. Niektoré prvky finančného vzdelávania (tvorba finančného plánu, sporenie, oddlženie a pod.) zavedú aj do individuálnej práce s klientmi napr. v novootvorenom útulku pre ľudí bez domova.

Doterajšie výstupy, výsledky a úspechy projektu:

 • Domov eviduje podstatne vyšší počet klientov ako minulý rok. Po každom vzdelávaní je aj sumár základných vedomostí a diskusia.  Praktickými úlohami sa im darí lepšie overiť získané vedomosti klientov.
 • Úspechom je pre nich každý jeden klient, ktorý začne trošku inak uvažovať o svojich financiách a ich plánovaní. Úspechom je aj počet klientov, ktorí sa chcú oddĺžiť a začať si sporiť svoje prostriedky.

Kde sa píše o projekte:

Projektový manažér: Peter Bachratý

Spať na projekty