Dobrý štart

Realizátor projektu a prijímateľ grantu: Nadácia pre deti Slovenska
(Bratislava)

Nadácia NBS podporila tento projekt grantom vo výške 34 500 EUR v rámci grantovej výzvy č. GV-2022-1 (Podpora inovatívneho finančného vzdelávania).

Zámer a ciele projektu:

 • priniesť deťom a mladým dospelým z 5 zapojených centier pre deti rodinu (CDR) zmysluplné a metodicky prepracované učenie pre život, ktoré vedie k porozumeniu základných finančných produktov, s ktorými sa bežne budú stretávať v bežnom živote po odchode z detského domova.
 • vzdelávať 220 detí do 15 r. a 50 mladých ľudí nad 15 r. v  oblasti FG priamo v CDR (zážitkové vzdelávanie):
  • zreálniť mladým ľuďom možnosti, situácie a riziká, ktoré väčšina z nich zažije v krátkom časovom období,
  • vytvoriť spolu s nimi realistickejší, komplexnejší pohľad na ich ďalší život a možnosti ich uplatnenia sa na trhu práce,
  • doplniť finančné vzdelanie, ktoré im umožní úspešne zvládnuť súčasnú etapu ich života a zlepší šance na bezproblémový prechod z CDR do reálneho života,
 • vzdelávať 20 pracovníkov CDR vo využívaní metodiky sociálno-finančnej gramotnosti (prostredníctvom vzdelávacích workshopov, výmeny skúseností, zavedením rovesníckeho mentoringu a s využitím e-learningu),
 • aktualizovať a vytvárať nové obsahy pre e-learing, ktorý v rámci vzdelávania klientov budú využívať pracovníci CDR,
 • vytvoriť systém rovesníckeho mentoringu, ktorí umožní pracovníkom CDR lepšiu implementáciu vzdelávacích postupov,
 • rozvíjať peer-to-peer aktivity pre mladých dospelých z CDR (na  zdieľanie ich skúseností po odchode z CDR).

Termín realizácie projektu: od 1. 10. 2022 do 30. 11. 2023

Stav realizácie projektu k 1. 4. 2023:

 • V novembri 2022 sa uskutočnil 3-dňový vzdelávací workshop pre pracovníkov CDR pre využívanie metodiky sociálno-finančnej gramotnosti.  Mentorky sa podieľali sa na tvorbe obsahu programu a realizácie workshopu.
 • Od novembra 2022 sa aplikuje metodika v CDR pri realizácii projektových aktivít.
 • Boli aktualizované odborné texty metodiky pre e-learning, ktorý bol technicky prepracovaný a aktualizovaný na webovej stránke https://elearning.nds.sk/
 • Od 17. 1. 2023 je spustené dištančné vzdelávanie účastníkov vzdelávacieho workshopu pre pracovníkov CDR (formou e-learningu).
 • Od novembra 2022 sa poskytuje mentoring pre účastníčky vzdelávania (metodické vedenie začínajúcim pracovníčkam pri aplikácii metodiky).
 • Prebieha vzdelávanie detí a mladých ľudí z CDR v oblasti sociálno-finančnej gramotnosti (prostredníctvom pravidelných vzdelávacích aktivít a aktivít v rámci zážitkového vzdelávania).
 • Boli natočené sú 4 videá s deťmi ako implementovať metodiku do praxe (súčasť e-learningu).
 • 6 CDR sa zapojilo aktivitami do svetovej kampane Global Money Week.
 • NDS realizovala 23. marca 2023 už 6. ročník národného kola Európsky kvíz o peniazoch 2023 https://www.europskykvizopeniazoch.sk/index.html

Plán aktivít na najbližšie obdobie:

 • V priebehu mája 2023 sa uskutočnia Peer-to-peer aktivity (vzdelávanie sa navzájom), ide o stretnutia detí z 2 rôznych CDR.
 • Finalizácia 4 videí zameraných na odborný výklad jednotlivých tém metodiky. Nakrúcanie ďalších 5 videí s deťmi, strihanie a grafické úpravy.

Doterajšie výstupy, výsledky a úspechy projektu:

 • Do projektu sa zapojilo 6 Centier pre detí a rodinu (CDR), v ktorých už 85 detí (do 15 r.) získava zručnosti v oblasti sociálno-finančnej gramotnosti zážitkovou formou vzdelávania.
 • Doposiaľ 23 mladých dospelých (od 15 r.), ktorí sú klientami CDR, získali už určité zručnosti v oblasti sociálno-finančnej gramotnosti a utvrdzuje si svoje praktické zručnosti v tejto oblasti.
 • Bolo vyškolených 19 pracovníkov CDR vo využívaní metodiky sociálno-finančnej gramotnosti, 5 z nich plní už v rámci projektu úlohu mentorov. Mentori spolupracujú pri implementácii vzdelávacích postupov a využívajú vytvoreného systém rovesníckeho mentoringu.
 • Bol aktualizovaný a vytvorený nový obsah pre e-learning, ktorý je dostupný na webovej stránke: https://elearning.nds.sk/ a využívaný pracovníkmi CDR pri práci s klientmi.

Kde sa píše o projekte:

Projektový manažér: Alena Matúšková

Spať na projekty