• prezentácia
 • vzdelávací program
 • webinár
 • Osamelí rodičia
 • Finančné vzdelávanie
 • Zvyšovanie úrovne FG

Zásady hospodárenia pre osamelých rodičov: nákupné zoznamy, porovnávanie, vytváranie rezervy

O projekte

Hospodárenie v čase inflácie

Osamelí rodičia sú na Slovensku jednou z najviac chudobou ohrozených skupín obyvateľstva. Zámerom projektu bolo naučiť jednorodičov lepšie hospodáriť s obmedzenými financiami. Rozpočty rodín s jedným rodičom sú často obmedzené na príjem z dávok a príspevkov: rodičovského, opatrovateľského, materskej či dávky v hmotnej núdzi. Pre prostredie jednorodičov je charakteristické aj slabé mzdové ohodnotenie a chýbajúce výživné.

Číslo projektu: GV-2023-6-P47
Realizácia: 1.7.2023 - 30.11.2023

Počas projektu si 41 osamelých rodičov na desiatich online workshopoch vytváralo vzťah k rozumnému hospodáreniu a rozširovalo si vedomosti z finančnej gramotnosti. Záujemcovia o finančné vzdelávanie, ktorí sa nemohli zúčastniť na workshopoch, navštevovali videonahrávky v klientskej zóne webovej stránky organizácie JEDEN RODIČ. Videonahrávky si pozrelo 620 ďalších rodičov, ktorí sa vzdelávali samostatne online. Získané vedomosti aplikovali do rodín a ich životov.

Ciele projektu

 • Klient rozumie pojmu inflácia a vie vysvetliť ako ho ovplyvňuje.
 • Klient si odkladá doklady z nákupov a na ich základe dokáže vytvoriť tabuľku mesačných príjmov a výdavkov.
 • Klient pozná a aplikuje aspoň 5 spôsobov ako v domácnosti ušetriť na energiách.
 • Klient dokáže pripraviť týždenný jedálniček a vytvoriť prislúchajúci nákupný zoznam.
 • Klient pozná spôsoby ako môže mesačne ušetriť aspoň 10 €.
 • Klient vie optimalizovať mesačné výdavky.
 • Klient si vie plánovať svoje výdavky tak, aby si na ne vytváral rezervu.

Veronika Kačmárová, projektová manažérka: „Veľkým pozitívom projektu sú témy o dlhoch a zvyšovaní príjmov, ktoré sme do série workshopov zaradili. Na začiatku sme ich v projektovom zámere nemali zahrnuté, ale pri komunikácii s lektorom Pavlom Škriniarom sme vyhodnotili, že sú pre túto cieľovú skupinu veľmi potrebné. Klienti na tieto témy reagovali veľmi pozitívne.“

Ako ušetriť

Osamelí rodičia sú skupinou ohrozenou chudobou, ktorá veľmi často poberá iba dávky a príspevky. Jej príjmy sú nízke, v rozmedzí 200 – 600 €/mesačne. Pritom sa sami starajú o  maloleté deti, nezriedka o 3 a viac detí. Účastníci workshopov ako najdôležitejšie označili  informácie z oblasti komunikácie s bankami, nebankovými inštitúciami a spoločnosťami na vymáhanie dlhov. Rovnako cenné boli informácie o porovnávaní bankových produktov a produktov nebankových inštitúcií, rady ako ušetriť na výdavkoch v domácnosti a nastavenie  evidencie príjmov a výdavkov domácnosti.

Témy online workshopov

 • Priority vo výdavkoch
 • Spôsoby šetrenia v domácnosti
 • Hľadanie alternatív
 • Odolávanie pri nakupovaní
 • Výber produktov
 • Zvyšovanie príjmu
 • Zbavenie sa dlhov
 • Inflácia
 • Komunikácia s bankou a spoločnosťami na vymáhanie dlhov

Porovnávací prieskum

Realizátor projektu urobil prieskum medzi účastníkmi kurzu pred sériou workshopov a po jej skončení. Vyplnené dotazníky od účastníkov ukázali dosah projektu:

Prieskum potvrdil najvyššiu mieru zásahu v oblastiach:

 1. Rozumiem základným pojmom finančného trhu
 2. Viem si viesť evidenciu príjmov a výdavkov domácnosti
 3. Naučil som sa ako ušetriť  
 4. Oboznámil som sa so spôsobmi šetrenia energiami a vodou v domácnosti

Nesiahnuť na rezervu

Takmer polovica z  rodičov začala preferovať tvorbu nákupných zoznamov podľa akcií v jednotlivých obchodných reťazcoch. Účastníci workshopov poznajú spôsob ako ušetriť mesačne aspoň 10 € v domácom rozpočte – v absolútnom vyjadrení ide o 44 účastníkov, ktorí vedia ušetriť tak, aby nemuseli na túto rezervu siahať do času výplaty mzdy alebo niektorého  z typov dávky. Viac ako 30 % účastníkov si začalo tvoriť jedálniček a podľa neho nakupovať.

Školiteľ Pavel Škriniar: „Ideálne je nielen si tvoriť nákupný zoznam, ale prispôsobiť ho akciám v obchodných reťazcoch. To pomôže šetreniu financií.“

Prínos pre organizáciu

Zamestnanci organizácie Jeden rodič získali prehľad o manažovaní rodinných financií, čo budú vedieť využiť v ďalšom živote neziskovej organizácie. Potvrdilo sa, že klienti majú o takýto formát vzdelávania záujem. Jeden rodič pracuje na tvorbe vzdelávacích workshopov na ďalšie témy, ktoré sú užitočné pre osamelých rodičov. Výstupy projektu Hospodárenie v čase inflácie budú dlhodobo prístupné na web stránke organizácie a poslúžia aj ďalším záujemcom, ktorí sa v budúcnosti zaregistrujú. Projekt môže slúžiť ako príklad dobrej praxe najmä pre menšie organizácie, ktoré nemajú kapacity vzdelávať prezenčne. Sprístupnený online obsah za nízke finančné náklady aj udržateľný a poslúži organizácii na dlhé obdobie. Nevyhnutné je však sledovať aktualizáciu obsahu.

Po zaregistrovaní na web stránke neziskovej organizácie JEDEN RODIČ je možné absolvovať celý kurz určený prioritne jednorodičom.

Prezentácia

Ukážka prezentácie na tému Ako zlepšiť príjem

PDF – 479KB

Stiahnuť