• dokument
 • hra
 • metodika
 • publikácia
 • Marginalizované skupiny
 • Mladí z CDR/RZ
 • Učitelia ZŠ
 • Žiaci ZŠ (I. stupeň)
 • Žiaci ZŠ (II. stupeň)
 • Žiaci SŠ
 • Finančné vzdelávanie
 • Zvyšovanie úrovne FG

Inovatívne a kreatívne – finančné vzdelávanie detí z ohrozených skupín

O projekte

Inovatívne vzdelávanie – učíme sa hospodáriť s peniazmi

Občianske združenie Mladý podnikavec sa zameriava na vzdelávanie a aktivity pre deti a mládež. Zároveň poskytuje inovačné a aktualizačné vzdelávanie učiteľov na zlepšenie finančnej a čitateľskej gramotnosti. Projekt Inovatívne vzdelávanie – učíme sa hospodáriť s peniazmi sa zameral na deti zo sociálne ohrozených skupín obyvateľstva.

Číslo projektu: GV-2023-6-P15
Realizácia: 17. 7. 2023 - 31. 12. 2023

Odbúranie klasického tradičného vzdelávania a využitie inovatívnych a netradičných foriem s prepojením na hry a zábavu. Súčasťou hlavného projektového cieľa bolo podporiť rozvoj  zručností a schopností detí a mladých ľudí v základných oblastiach finančnej gramotnosti: zodpovednom finančnom rozhodovaní a tvorbe rodinných a osobných rozpočtov.

Hlavné postavy projektu

Cieľovými skupinami projektu boli:

 • primárna – deti z marginalizovaných komunít a mladí ľudia od 9 do 18 rokov z centier pre rodiny a deti,
 • sekundárna – učitelia, vychovávatelia a sociálni pracovníci, ktorí pracujú s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Výsledky testovania žiakov OECD PISA 2015 a 2018 aj interné výskumy Mladého podnikavca potvrdzujú podpriemerné výsledky vo finančnom rozhodovaní a zaobchádzaní s vlastnými financiami mladých ľudí. Projektové aktivity boli prispôsobené vekovým stupňom: 1. skupinu vždy tvorili deti vo veku 9 – 12 rokov, 2. skupinu 13 – 18 rokov. Prvá skupina sa zamerala na témy hodnota a potreby. Druhá skupina objavovala ochranné prvky eurobankoviek, prenikla do pojmu inflácia a jej dopad na finančné rozhodovanie spotrebiteľa, spoznala rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou a základné rozdelenie príjmov a výdavkov. Učitelia, vychovávatelia a sociálni pracovníci absolvovali aktualizačné vzdelávanie v rozsahu 6 h zamerané na inovatívne vzdelávacie metódy: gamifikáciu, akrostich či brainstorming.

Poďme sa hrať

Nosná časť vzdelávania detí a mladých ľudí bola zameraná na hry. Mladšie deti vo veku 9 – 12 rokov absolvovali Letnú grilovačku: porozumieť vývoju peňazí v čase sa učili cez zážitkovú hru Kameň – papier – nožnice. Získali v nej prehľad, aké platidlá sa používali od staroveku až po súčasnosť, v závere zdôvodňovali svoju voľbu konkrétneho tovaru a nevyhnutnosť jeho nákupu pri obmedzenom rozpočte. Staršie deti vo veku 13 – 15 rokov zažili Rodinné dobrodružstvo, v ktorom bolo ich úlohou roztriediť položky na príjmy a výdavky a zostaviť rodinný rozpočet. Aktivita pomohla porozumeniu pojmov: deficitný, prebytkový a vyrovnaný rozpočet aj nastaveniu efektívneho hospodárenia s osobnými financiami. Mladí ľudia vo veku 16 – 18 rokov absolvovali Escape aktivitu zameranú na kritické myslenie a tímovú prácu. Úlohou bolo dopracovať sa v časovom limite 25 min k číselnému kódu a zasúťažiť si o hlavnú prémiu. V úlohách využívali prvky finančnej matematiky a čitateľskej gramotnosti.

Naplnenie cieľov projektu

Ciele projektu boli stanovené so zreteľom na súčasné trendy a výsledky prieskumov v oblasti finančnej gramotnosti, ktoré odzrkadľujú podpriemerné výsledky detí v oblasti používania peňazí a finančného správania:

 • 14 kreatívnych vzdelávacích workshopov prezenčnou formou pre 184 detí v celkovom rozsahu 56 hodín (4 hodiny na jeden workshop),
 • aktualizačné vzdelávanie v rozsahu 6 hodín/účastník pre 34 účastníkov cez aplikáciu MS Zoom,
 • vzdelávacie materiály pre deti a mladých ľudí a metodická príručka pre učiteľov a vychovávateľov,
 • zapojení učitelia, vychovávatelia a sociálni pracovníci vytvorili 2 inovatívne vzdelávacie metódy aplikovateľné v praxi,
 • zapojenie 7 partnerov zo Žilinského a Košického kraja,
 • každý z partnerov dostal podrobný report s výsledkami vstupného a výstupného testovania, spätnou väzbou, súhrnom problémových otázok a grafom progresu.

Obavy boli zbytočné

Pri primárnej cieľovej skupine panovali v úvode projektu isté obavy z nízkeho záujmu o zapojenie do aktivít. Aj preto Mladý podnikavec zvolil metódy ako delenie do skupín či rovesnícke vyučovanie. Práca v tímoch v neformálnom prostredí a brainstorming zabezpečili zapojenie každého účastníka do riešenia  úloh a prípadových štúdií.  Pri sekundárnej cieľovej skupine visel otáznik nad záujmom o online vzdelávanie prostredníctvom aplikácie Zoom. Obavy sa nepotvrdili, záujem učiteľov a vychovávateľov dokonca prevýšil odhadovaný záujem realizátora projektu.

Primárna cieľová skupina (deti a mladí ľudia vo veku 9 – 18 rokov) absolvovala vstupné a výstupné testovanie, aby sa zistila miera naplnenia hlavného projektového zámeru. Po porovnaní výsledkov v testovaní základných zručností a predpokladov finančnej gramotnosti predstavoval progres 27,6 %. Zvýšenú úroveň vedomostí a zručností prinieslo aj zostavovanie rodinného a osobného rozpočtu – v priemere o 30 %. Každé zo zapojených centier pre deti a rodiny a škôl dostalo záverečný report so zhrnutím výsledkov testovania žiakov.

Sedem partnerov v dvoch krajoch

Mladý podnikavec spolupracoval s organizáciami, ktoré pracujú so zvolenými cieľovými skupinami:

 • Centrum pre deti a rodiny Martin,
 • Centrum pre deti a rodiny Bytča,
 • Centrum pre deti a rodiny Ružomberok,
 • Centrum pre deti a rodiny Dobšiná,
 • Centrum pre deti a rodiny Slovenské Nové Mesto,
 • Základná škola Rudňany,
 • Spojená škola internátna Žilina.

Zmena postojov

Prijímateľ grantu overoval dosah projektu aj zaznamenávaním zmeny postojov. Deti a mladí ľudia najvýraznejšie reagovali pri témach príjmy a výdavky domácnosti, tvorba osobného rozpočtu, zodpovedné finančné správanie. Význam sporenia, zhodnocovania finančných prostriedkov a uvedomenie si negatív nadmernej spotreby a zadlžovania zaznamenali najvyššiu mieru zmeny postojov. U učiteľov, vychovávateľov a sociálnych pracovníkov bol evidentný zvýšený záujem o inovatívne vzdelávacie metódy v pedagogickej praxi a snaha motivovať deti zo sociálne znevýhodneného prostredia k efektívnejšiemu finančnému rozhodovaniu a správaniu.

Metodická príručka môže učiteľom, vychovávateľom a sociálnym pracovníkom pomôcť pri finančnom vzdelávaní detí a mladých ľudí v strednodobom až dlhodobom horizonte. Porovnanie vstupných a výstupných testov je dôležitým nástrojom na meranie progresu. Hra patrí medzi kreatívne prvky, ktoré vťahujú účastníkov do vzdelávania.

Dokument

Inovatívne vzdelávacie metódy

PDF – 688KB

Stiahnuť
Dokument

Vstupný test pre vekovú kategóriu 9 – 12 rokov

PDF – 221KB

Stiahnuť
Dokument

Výstupný test pre vekovú kategóriu 16 – 18 rokov

PDF – 164KB

Stiahnuť
Dokument

Hra

PDF – 2MB

Stiahnuť