• dokument
  • videokurz
  • Učitelia ZŠ
  • Finančné vzdelávanie

Finančná gramotnosť formou „learning by doing“

O projekte

Learning by doing

Nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko sa podujala robiť vyučovací proces zaujímavým a atraktívnym – orientovať ho na aktuálne potreby školy, trhu práce a spoločnosti. S cieľom zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti žiakov nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania pripravila Innovation Camp finančnej gramotnosti 2022

Číslo projektu: GV-2022-3-P03
Realizácia: 1. 9. 2022 – 31. 12. 2022

Zážitková súťaž Innovation Camp mala 3 hlavné aktivity: celodennú súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ 15. novembra 2022 v Banskej Bystrici, vzdelávací seminár pre pedagógov škôl v spolupráci s NBS a spoluprácu medzi školami a podnikateľským/verejným sektorom formou zdieľania skúseností z praxe.

Poďme súťažiť

Súťaž predstavovala pre žiakov jedinečnú a intenzívnu skúsenosť, počas ktorej aktívne pracovali na reálnej výzve v zmiešaných tímoch.

Pracovali s témou Ako motivovať mladých ľudí dlhodobo a pravidelne si odkladať peniaze. Svoje riešenia prezentovali štvorčlenné tímy pred odbornou porotou. Vďaka tejto skúsenosti si zlepšovali komunikačné a prezentačné zručnosti, vyskúšali tímovú prácu v neznámom kolektíve, preukázali kreativitu a inovatívnosť.

V odbornej diskusii mali pedagógovia možnosť klásť lektorom otázky, vymieňať si osvedčené pedagogické skúsenosti a získavať inšpiráciu na využitie získaných poznatkov v osobnom a pracovnom živote.

Realizátor získaval spätnú väzbu priebežne a od všetkých cieľových skupín. Žiacke tímy v online-dotazníkoch hodnotili zážitkovosť a názornosť podujatia, pedagógovia aktuálnosť témy a komplexnosť súťaže a seminára z pohľadu rozvoja osobnosti žiaka. Experti z podnikateľskej a verejnej sféry hodnotili aktivitu žiakov a inovatívnosť riešení. Na organizácii súťaže sa podieľali žiaci v úlohe dobrovoľníkov.

Tímová práca a pohľad z praxe

Projekt vytvoril kreatívny a konštruktívny priestor na praktické učenie sa na reálnej výzve v rámci tímovej spolupráce a v spojení s odborníkmi z praxe. Dal príležitosť na zdieľanie skúseností, výmenu informácií, nadviazanie spolupráce.

Môže poslúžiť ako vhodný model na realizáciu podobných podujatí s prepojením teoretických poznatkov s praktickými zručnosťami v rozvíjaní finančnej gramotnosti. Odborné diskusie ukázali nevyhnutnosť ďalšieho vzdelávania a potrebu aktivizujúceho, názorného a skúsenostného spôsobu vyučovania.

Pre žiakov je k dispozícii program finančnej gramotnosti Viac ako peniaze s online-učebnicou a online-aktivitami (https://www.viacakopeniaze.sk/). Pedagógovia tu nájdu metodické a didaktické materiály, aktivity na vyučovanie aj na odborné porady, semináre, webináre.


Dokument

Súťažná výzva

PDF – 167KB

Stiahnuť