Vznik FinQ Centra prináša novú etapu do finančného vzdelávania škôl na Slovensku

11. august 2022, BratislavaProgram FinQ vstupuje do novej etapy. Vznik neziskovej organizácie FinQ Centrum je spoločná iniciatíva Nadácie Národnej banky Slovenska a Nadácie Slovenskej sporiteľne s cieľom zvýšiť kvalitu finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry na školách inovatívnym a systematickým spôsobom, ktorý je pre deti atraktívny a užitočný pre praktický život.

Kľúčovým pilierom neziskovej organizácie FinQ Centrum, n.o. je inovatívny program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry FinQ, ktorý funguje už tretí rok. Vznik FinQ Centra posúva tento už overený program do novej etapy, ktorá znamená významný krok v úsilí oboch nadácií prispieť ku kvalitatívnej zmene v oblasti finančného vzdelávania na základných a stredných školách.

„V Nadácii Národnej banky Slovenska si uvedomujeme, že vzdelávať mladú generáciu v oblasti osobných financií je nesmierne dôležité. Vyššia úroveň finančnej gramotnosti zvyšuje kvalitu života v spoločnosti a pomáha ľuďom robiť informované rozhodnutia, pretože na základe získaných finančných znalostí lepšie rozumejú súvislostiam v práci, podnikaní či každodennom živote. Zapojiť sa do programu FinQ je pre nás prirodzeným pokračovaním našich doterajších aktivít,“ priblížil Michal Horváth, predseda Správnej rady Nadácie Národnej banky Slovenska.

FinQ je navrhnutý ako program celej školy a je realizovaný v súlade s oprávnením MŠVVaŠ SR o inovatívnom vzdelávaní učiteľov pre rozvoj profesijných kompetencií nevyhnutných pre 21. storočie. Program je vypracovaný odbornou vedeckou metodikou DaCoSiDe spoločnosti EDUAWEN EUROPE.

„Máme radosť, že výsledky programu FinQ potvrdzujú jeho kvalitu a prínos pre žiakov i učiteľov a tešíme sa, že prostredníctvom FinQ Centra sa bude program FinQ ďalej rozširovať v regiónoch Slovenska. Spolupráca Nadácie Slovenskej sporiteľne a Nadácie Národnej banky Slovenska prináša potenciál zintenzívniť kvalitu rozvoja finančnej kultúry na školách, aby nám vyrástla generácia uvedomelých mladých ľudí,“ povedal o FinQ Štefan Máj, predseda Správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Nominácia programu FinQ na významnú svetovú cenu UNESCO

Cena UNESCO-Hamdan sa udeľuje každé dva roky a oceňuje iniciatívy zamerané na rozvoj učiteľskej profesie. Ide o prestížnu cenu pre inovatívne vzdelávacie programy z celého sveta. Výsledky budú známe v druhej polovici tohto roka. Nomináciu FinQ programu za Slovenskú republiku schválila Slovenská komisia pre UNESCO. Na ocenenie program FinQ navrhlo Gymnázium Metodova v Bratislave, ktoré je doň úspešne zapojené už od samotného začiatku.

Učitelia na FinQ oceňujú prepracované metodické materiály, ktoré im uľahčujú výučbu na hodinách a umožňujú im skutočne komplexnú prípravu. Pozitívne hodnotia intenzívnejšiu spoluprácu s kolegami z iných predmetov, keďže FinQ nie je hodina navyše, ale práve naopak, dá sa aplikovať v akomkoľvek predmete – slovenčine, dejepise, či dokonca telesnej výchove.

Ambiciózne ciele do budúcna

Novovzniknuté FinQ Centrum, n.o. sa sústredí na rozvoj finančného vzdelávania na školách, na zvyšovanie kompetencií pedagógov, aby mohli podporovať kritické, logické, systémové a kreatívne myslenie žiakov. Snahou FinQ Centra je rozšíriť program tak, aby v školskom roku 2025/2026 bol do programu zapojený každý tretí žiak základnej či strednej školy v SR. Aktuálne je FinQ implementované na 62 školách a do ďalšieho školského roka 2022/2023 je prihlásených 90 nových základných a stredných škôl.

„V dnešnom svete mladí ľudia potrebujú rozvíjať praktické zručnosti a kľúčové kompetencie, uplatňovať kritické a systémové myslenie. Sme presvedčení, že FinQ program, ktorý učí premýšľať, prepája ekonomický a sociálny kontext, osloví ďalších pedagógov, nadchne deti a prispeje k ich pripravenosti žiť plnohodnotný život,“ uviedla Danica Lacová, riaditeľka FinQ Centra.

FinQ Centrum je otvorené spolupráci s rôznymi iniciatívami podobného zamerania, podporuje prepájanie projektov a organizácií, pôsobiacich v oblasti finančného vzdelávania a tiež realizáciu výskumných aktivít v oblasti finančnej kultúry a jej rozvoja.

————————-

FinQ Centrum, n.o., vzniká ako spoločná iniciatíva Nadácie Národnej banky Slovenska a Nadácie Slovenskej sporiteľne s cieľom zvýšiť kvalitu finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry na školách. Hlavným pilierom je inovatívny vzdelávací program FinQ, ktorý prináša komplexné metodické a podporné materiály pre školy. FinQ Centrum podporuje vzdelávanie, výskum, vývoj, ako aj spoluprácu s ďalšími subjektami s podobnými verejnoprospešnými cieľmi.

Nadácia Slovenskej sporiteľne bola založená v roku 2004 a v súčasnosti patrí medzi najväčšie firemné nadácie na Slovensku. Vo svojej stratégii sa zameriava najmä na podporu projektov so širokým uplatnením v oblasti spoločenského života. Poslaním nadácie je aktívne pomáhať pri rozvoji spoločnosti prostredníctvom podpory kvalitných projektov. Nadácia Slovenskej sporiteľne prostredníctvom svojich aktivít usiluje o dosiahnutie kvalitatívnych spoločenských zmien v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy, športu, charity, tvorby a ochrany životného prostredia.

Nadácia Národnej banky Slovenska vznikla vo februári 2022. Jej hlavným zameraním je podpora zvyšovania kvality finančného vzdelávania a úrovne finančnej gramotnosti a prehlbovanie výskumu a vedy v oblasti ekonómie a financií. Ako prirodzený partner vytvára prostredie efektívnej spolupráce verejného, súkromného a mimovládneho sektora.

Spať na aktuality