Výzva na spoluprácu s Nadáciou NBS – hodnotitelia projektov 

Nadácia NBS ponúka spoluprácu odborníkom v oblasti finančnej gramotnosti, finančného vzdelávania a/alebo vedy a výskumu so zameraním na ekonómiu a financie. Ich úlohou bude posúdiť kvalitu projektov so zameraním na tieto oblasti a vypracovať k nim odborný posudok. 

Predkladatelia projektov sa budú uchádzať o finančnú podporu z grantových programov Nadácie NBS v rámci grantových výziev. Odborný posudok sa bude vypracúvať pri predkladaní projektu a po jeho ukončení. Vypracovanie posudku je honorované. 

Záujemcovia o spoluprácu môžu reagovať na aktuálnu výzvu na hodnotiteľov projektov do 30. apríla 2022

Všetky informácie pre uchádzačov sú zverejnené vo výzve

Spať na aktuality