GV3 * Zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti cez malé projekty

Výzva Nadácie NBS na predkladanie žiadostí o grant na podporu malých projektov so zameraním na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti

Číslo výzvyGV-2022-3
Účel výzvyRealizácia podujatí a krátkodobých aktivít zameraných na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti a kvality finančného vzdelávania a na spoluprácu v tejto oblasti
Oprávnené cieľové skupiny projektova) seniori a dôchodcovia,
b) žiaci  základných a stredných škôl, študenti vysokých škôl,
c) mladí dospelí vychádzajúci z centier pre deti a rodiny a reedukačných centier,
d) marginalizované skupiny, menšiny, migranti/utečenci,
e) ďalšie osobitne zraniteľné skupiny obyvateľov: zdravotne znevýhodnení, dlhodobo nezamestnaní
f) a tí, ktorí majú rezervy v oblasti základných znalostí osobný financií, majú slabé skúsenosti s finančnými produktmi, podliehajú nadmernému zadlžovaniu, majú nízky objem úspor, neorientujú sa v nových technológiách.
Dátum zverejnenia a ukončenia výzvy2. 5. 2022 – 2. 6. 2022  (1 mesiac)
Minimálna / maximálna výška požadovaného grantu1 000 €  / 5 000 €
Doba realizácie podporeného projektuOd 1. 8. 2022 do 31. 1. 2023  (6 mesiacov)
Oprávnení žiadatelia o grantobčianske združenia, nadácie, neziskové združenia zriadené za účelom poskytovania verejnoprospešných služieb, neinvestičné fondy, záujmové združenia právnických osôb, základné, stredné a vysoké školy, registrované sociálne podniky, cirkevné organizácie, resp. účelové zariadenia cirkvi a fyzické osoby.
Spôsob predloženia žiadosti o grantLen elektronicky cez systém EGRANT: https://nadacianbs.egrant.sk/
Plné znenie výzvyVýzva na predkladanie žiadostí o grant (GV-2022-3)

Dokumenty k výzve:

  1. Metodika hodnotenia projektov (GV-2022-3)
  2. Pravidlá poskytovania grantov
  3. Zmluva o poskytnutí grantu – pre právnickú osobu
  4. Zmluva o poskytnutí grantu – pre fyzickú osobu

Povinné prílohy k žiadosti o grant (vzory):

  1. Čestné vyhlásenie žiadateľa (PO) / Čestné vyhlásenie žiadateľa (FO)
  2. Program podujatia / aktivity (len ak je relevantné)
  3. Profily osôb vykonávajúcich odbornú činnosť v rámci projektu (len ak je relevantné)
Spať na uplynulé výzvy