Prvé projekty podporené Nadáciou NBS sú vo finále

Vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko pripravila Innovation Camp: desiatky žiakov základných a stredných škôl sa v rámci súťaže zamýšľali nad tým, ako svojich rovesníkov motivovať k dlhodobému a pravidelnému sporeniu. Mali na to presne 3 hodiny. Cieľom bolo stimulovať u žiakov kreatívne a prezentačné zručnosti i schopnosť prinášať inovatívne riešenia, naplánovať ich realizáciu a obhájiť ich potenciál. Jednoznačne najväčšiu dôveru vkladali študenti do vývoja aplikácií pre mobilné telefóny a ďalšie elektronické zariadenia. Súťaž spojená s odborným seminárom pre učiteľov sa uskutočnila 15. novembra 2022 v Banskej Bystrici.

Nezisková organizácia Sýkorka z Trenčína sa v projekte zamerala na seniorov, opatrovateľov a pomáhajúci personál v sociálnych službách. Vzdelávacie aktivity – prednášky s diskusiou a modelovými situáciami so zameraním na tímu financií – sa orientovali na manažment osobných financií, prevenciu exekučných konaní, život „od výplaty k výplate“,  nadmerné zadlžovanie, nevyhnutnosť sporenia, nové technológie. Školilo sa takmer 200 seniorov a ľudí pracujúcich v sociálnych službách.

Združenie Svetlo pre Olichov si dalo za cieľ zlepšiť finančnú gramotnosť seniorov a zdravotne znevýhodnených klientov v zariadení sociálnych služieb. Počas 4 mesiacov sa stretávali on-line so študentmi manažérskej matematiky z Univerzity Komenského v Bratislave. Po získaní základných informácií o nakladaní s osobnými financiami a práci s finančnými produktmi nasledovali súťaže. Rozdelení do 3 skupín urobili účastníci prieskum trhu, objednali kreatívny materiál a spoločne vyrábali výrobky, ktoré podporené vlastnými marketingovými kampaňami predávali. Cieľom bolo detailné sledovanie vynaložených financií. Po ukončení trhu prišlo vyhodnotenie hospodárenia s rekapituláciou ziskov a strát.

 

Výrobný podnik Školorobáčik založili s podporou grantu v ZŠ Závadka nad Hronom. Piataci a šiestaci si viedli vlastný finančný denník, starší žiaci vytvárali partnerstvá, v ktorých hospodárili so získanými financiami. Projektová 3G banka zastrešovala finančné operácie vykonávané vlastnou menou z@vináč. Dvadsať učiteľov školy sa vyškolilo v oblasti prevencie finančných podvodov a hoaxov. Do vzdelávania o bezpečnom nakupovaní a nebezpečenstvách podomového predaja sa zapojila aj komunita seniorov – podelila sa o skúsenosti s podvodníkmi lákajúcimi od dôchodcov úspory.

Dobre naplánovať, objednať, zosumarizovať, vyhodnotiť. Aj takéto výzvy stáli pred deťmi a mladými ľuďmi z centra pre deti a rodinu v Prievidzi, ktoré v rámci podporeného projektu pripravilo OZ Čaro. Aktívny víkendový pobyt dal príležitosť pripraviť sa na realitu života v oblasti narábania s osobným rozpočtom. Po víkendovke všetky deti absolvovali semináre zamerané na finančné vzdelávanie, plánovanie, zodpovedné hospodárenie. Výsledok testu finančnej gramotnosti, ktorý zapojení mladí ľudí absolvovali na vstupe do projektu a po jeho ukončení, ukázali zlepšenie o 80 %.

Kolégium Antona Neuwirtha pripravilo intenzívnu víkendovku finančnej gramotnosti pre vysokoškolákov. Prednášky aj interaktívne workshopy o peniazoch a bohatstve, investovaní, dôchodku, poisťovníctve i filantropii vedené štyrmi lektormi sa budú aj naďalej využívať na formáciu mladých ľudí.

Babice – zdravotné mediátorky, ktoré pôsobia v oblasti zdravotnej osvety v Prešovskom a Košickom kraji – dostali prostredníctvom projektu Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) na mieru ušitý vzdelávací program Finančné  minimum (budúceho) rodiča. V marginalizovaných rómskych komunitách, kde babice zabezpečujú program ranej starostlivosti o tehotné ženy a matky s deťmi do 3 rokov, sa denne stretávajú s témami ako príspevok na dieťa, materská či rodičovský príspevok.

Mladí ľudia z Reedukačného centra vo Veľkých Levároch sa cez neformálne vzdelávanie v projekte organizácie Protect work učili správne narábať s finančným kalendárom. Kalendár finančnej gramotnosti zostáva aj po ukončení projektu dôležitou pomôckou na evidenciu príjmov a výdavkov, tvorbu a manažovania osobného rozpočtu. Cez zážitkové učenie sa účastníci učili spotrebiteľskému správaniu a rozhodovaniu o spotrebe a rezerve.  Po opustení reedukačného centra a pri snahe o uplatnenie na trhu práce budú tieto zručnosti patriť medzi zásadné.   

Bratislavská arcidiecézna charita zvyšovala finančnú gramotnosť u ľudí, u ktorých je dlhodobo zanedbávaná. Do projektu zapojila mladých ľudí vychádzajúcich zo znevýhodneného prostredia, seniorov z domovov sociálnych služieb i klientov rehabilitačného strediska Samária. Okrem spoločného vzdelávacieho programu projekt poskytol priestor aj na osobné odborné poradenstvo vychádzajúce z individuálnej východiskovej situácie účastníkov. Témou boli aj riziká práce „načierno“ versus výhody trvalého pracovného pomeru, poistenia a šetrenia.

Spať na aktuality