• webová aplikácia
  • Učitelia ZŠ
  • Učitelia SŠ
  • Žiaci ZŠ (II. stupeň)
  • Žiaci SŠ
  • Finančné vzdelávanie

Webová aplikácia INVESTLAND pomáha žiakom porozumieť svetu peňazí

O projekte

Investland 2.0

Indícia, n.o. prináša žiakom II. a III. stupňa a ich učiteľom skvelý nástroj na zvyšovanie finančnej gramotnosti. Vytvorená webová aplikácia INVESTLAND približuje žiakom fungovanie ekonomiky, narábanie s peniazmi a s investíciami. K aplikácii je dostupná zdarma online metodická príručka pre učiteľov a lídrov riešiteľského tímu.

Číslo projektu: GS-2021-V1-P18
Realizácia: 13. 10. 2021 - 31. 3. 2023

Investland 2.0 je projekt virtuálnej simulácie ekonomiky. Projekt nadväzuje na úspešný projekt (verziu) Investland z rokov 1999 – 2006. S využitím lepších aktuálnych technológií približuje žiakom fungovanie ekonomiky, narábanie s peniazmi a s investíciami. Zohľadňuje aktuálne potreby žiakov a možnosti škôl zaradiť takýto nástroj do vyučovacieho procesu. Investland predstavuje krajinu, v ktorej sú simulované jednotlivé oblasti finančnej gramotnosti podľa tém Národného štandardu finančnej gramotnosti. Cieľom simulácie ekonomiky je, aby sa žiak učil na vlastných rozhodnutiach, veľakrát aj nesprávnych, a aby si postupne uvedomil dosah svojich rozhodnutí.

Čo je Investland 2.0?

  • Webová aplikácia určená pre žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy a pre žiakov stredných škôl.
  • Umožňuje učiteľom, teamleadrom a žiakom vytvárať vlastné simulované svety, tzv. „časopriestory“ s jedinečnými parametrami a definovaným cieľom. V rámci nich si žiaci môžu nasimulovať rôzne životné situácie.
  • Žiak robí počas jednotlivých kôl rôzne životné rozhodnutia, ktoré majú vplyv na jeho ďalšie možnosti, majetok a kvalitu života.
  • Následnou spoločnou diskusiou s učiteľom a rovesníkmi zhodnotia, nakoľko sa im poradilo splniť ciele časopriestoru, porovnajú si individuálne rozhodnutia, stratégie a diskutujú o nich. Prídu na to, v akej fáze simulovaného života urobili dobré rozhodnutia a kedy išli do neprimeraného rizika.

Úlohou učiteľa je pri tomto type vzdelávania robiť sprievodcu a prinášať výzvy pre žiakov, ktoré ich budú posúvať ďalej v jednotlivých oblastiach finančnej gramotnosti. Pre učiteľov sú v ponuke školenia, na základe ktorých budú schopní pracovať s týmto nástrojom a prinášať žiakom zmysluplné projekty s využitím Investlandu.

Cieľom Investlandu nie je len pochopenie základných princípov narábania s financiami. Snaží sa tiež žiakov učiť komunikovať, argumentovať, vyjadrovať svoje názory. Žiaci sú nenásilnou formou nútení prijímať rozhodnutia a vysvetľovať ich svojim rovesníkom. Investland pomáha učiteľom aj žiakom v lepšom pochopení ekonomických a finančných nástrojov, teórií, pojmov a definícií a ich prenosu do bežného života.

Aktuálne je dostupná pilotná verzia aplikácie a metodická príručka pre učiteľov, ktorá obsahuje odporúčania na využitie Investlandu v jednotlivých vyučovacích predmetoch. 

Pilotná verzia je dostupná na www.investland.sk.

„Veľmi som sa potešil, že sa myšlienka obnoviť finančnú hru Investland po mnohých rokoch naplnila. Vzdelávanie žiakov v ekonomickej oblasti formou hry umožňuje lepšie vysvetliť ekonomické súvislosti s ktorými sa človek počas svojho života stretáva alebo stretne. Žiaci boli hrou zaujatí a nebolo potrebné im dlho vysvetľovať ako pri hre postupovať. Rýchlo objavovali možnosti ako hospodáriť s prostriedkami a dosahovať stanovené ciele. Pre učiteľa je výhodou, že môže počas hry simulovať rôzne životné situácie a meniť rýchlosť „života“ a teda aj tempo samotnej hry.“ (Albín Sakal, Gymnázium Park Mládeže Košice)

Dokumenty na stiahnutie / odkazy

Webová aplikácia

INVESTLAND 2.0

Pre používanie aplikácie je nevyhnutná registrácia

investland.sk
Dokument

Metodická príručka k používaniu aplikácie INVESTLAND

Metodická príručka pre učiteľov

Metodická príručka popisuje princípy fungovania Investlandu, popisuje základnú funkcionalitu a prevedie učiteľov jednotlivými scenármi v podobe metodických listov. Každý metodický list obsahuje popis, vzdelávací plán, doplňujúce úlohy a metodické poznámky. Príručka je dostupná online zdarma a priebežne sa bude aktualizovať o nové moduly a scenáre.