• dokument
  • Marginalizované skupiny
  • Zdravotne znevýhodnení
  • Žiaci ZŠ (I. stupeň)
  • Žiaci ZŠ (II. stupeň)
  • Finančné vzdelávanie
  • Zvyšovanie úrovne FG

Vo svete financií zvedavo a hravo

O projekte

Vo svete financií zvedavo a hravo

Špeciálnu základnú školu vo Vtáčkovciach v Košickom kraji navštevuje 101 žiakov s mentálnym alebo kombinovaným postihnutím. Všetci pochádzajú z marginalizovaných rómskych komunít. Projekt s rozpočtom 1 556 € si dal za cieľ naučiť žiakov prostredníctvom kreativity a technológií hodnote peňazí a hospodáreniu s vlastnými financiami.

Číslo projektu: GV-2022-5-P10
Realizácia: 10. 1. 2023 – 19. 5. 2023

Aby zachytil merateľné výsledky a vedel vyhodnotiť úspešnosť projektu, pripravil realizátor projektu meranie úrovne finančnej gramotnosti v prvom týždni projektu a na jeho konci. Využil na to kombináciu diagnostických metód: test, hry, pozorovanie, dotazník aj riadený štruktúrovaný rozhovor. Dôležité bolo formulovať otázky jednoducho a dotazníky prispôsobiť jednotlivým stupňom mentálneho postihnutia žiakov. Zistenú úroveň vedomostí v oblasti finančnej gramotnosti na začiatku projektu porovnal na jeho konci po uskutočnení všetkých aktivít.

 

Hlbšie do témy

Finančná gramotnosť sa považuje za jednu zo základných životných zručností. Prináša schopnosť zvládať osobné financie a rozhodovať o finančných otázkach. Týka sa každého jedného človeka. U žiakov s mentálnym postihnutím môže byť táto schopnosť obmedzená. Žiaci majú špecifiká v rozumových schopnostiach: pamäti, myslení, reči, vnímaní aj fantázii. Často si neuvedomujú následky svojich činov, čo môže v spojení s nedostatočnou finančnou gramotnosťou spôsobiť, že sa stanú obeťami finančných podvodov. Finančnej gramotnosti sa však možno učiť a rozvíjať ju prostredníctvom vhodnej výučby a tréningu. Je nevyhnutné zohľadniť individuálne potreby a schopnosti žiakov, využívať vizuálne pomôcky, jednoduché jazykové výrazy, viacnásobné opakovanie, hry a aktivity.

Do výučby finančnej gramotnosti bolo zahrnuté základné bankovníctvo, plánovanie rozpočtu, zodpovedné používanie kreditných kariet a úverov, zodpovedné nakupovanie a výber produktov a služieb, investovanie, sporenie. Je dôležité, aby žiaci s mentálnym postihnutím porozumeli konceptom, akými sú úspory, bankové účty, rozpočet či úver.

Vo výučbe sa projekt zameral na:  

využitie vizuálnych pomôcok – diagramov, obrázkov, ilustrácií, videoprojektora. Žiaci s mentálnym postihnutím sa lepšie učia, keď majú vizuálnu podporu.

použitie jednoduchého jazyka – je dôležité vysvetliť náročné pojmy z oblasti financií v zrozumiteľnom jazyku,

praktické skúsenosti – sú užitočné pri učení finančných zručností,

využitie herných prvkov – hry a zábavné aktivity sú efektívnym spôsobom učenia, 

získanie pomoci odborníka – možnosť vyhľadať poradenské služby či organizácie zamerané na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím.

Škola s vlastným platidlom

Navrhnutie a výroba školského platidlabola pre žiakov aktivitou, kde naplno využili fantáziu a kreativitu. Rôzne techniky a technológie výroby, logo s unikátnym dizajnom, práca s farbami, tvarmi, veľkosťou aj hodnotou. Zadanie umožňovalo vyrábať z plastu, kovu, papiera, kartónu alebo iných odolných a ľahko udržiavateľných materiálov.

Zo všetkých návrhov najväčší úspech získal názov platidla čiriklo, v slovenčine vtáčik. Čiriklá mali motivačný charakter – žiaci ich dostávali za aktivitu na hodinách, za disciplínu a školskú dochádzku, za pomoc spolužiakom aj učiteľke, za šetrenie energií, zapájanie sa do súťaží a projektov. Žiaci si získané čiriklá odkladali do peňaženiek vlastnoručne vyrobených z odpadových a recyklovaných materiálov na pracovnom vyučovaní. Čiriklá opäť vstúpili do hry na  záverečnej burze vecí a vecičiek. Žiaci sami stanovovali ceny svojich tovarov, predávali a kupovali, uskutočňovali výmenný obchod.

Dostupná literatúra i analýza úrovne finančnej gramotnosti žiakov špeciálnej základnej školy pomohli identifikovať kľúčové faktory a prístupy. Sú nimi individualizácia a personalizácia vyučovacieho procesu, nové prístupy, informačno-komunikačné technológie, príklady z praktického života, aktivizujúce metódy, zážitkové učenie, inscenácie, hranie rolí, pohybové aktivity, zapájanie multisenzorického vnímania pri riešení úloh, vizuálne podporované vyučovanie, názornosť.

Čo ukázalo testovanie

Z použitých diagnostických metód na zisťovanie úrovne finančnej gramotnosti žiakov vyplynulo zvýšenie úspešnosti žiakov vo všetkých variantoch:

  • v A variante (žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia) bola pred začiatkom projektových aktivít úspešnosť žiakov 54,79 %, po ukončení projektu to bolo 65,13 %. Nastalo teda zlepšenie o 10,34 %.
  • v B variante (žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia) bola na začiatku projektu úspešnosť 49,46 %, po jeho ukončení 60,22 %, teda zlepšenie o 10,76 %.

Žiaci 9. ročníka, končiaci školu, dosiahli najlepšie skóre už pred začatím projektových aktivít: 89,29 %. Po ukončení projektu sa skóre zvýšilo na  91,67 %, čo predstavuje zlepšenie o 2,38 %.

Žiaci nižších ročníkov (3. a 4. ročník) a v C variante (ťažké mentálne postihnutie) dosiahli na začiatku projektu skóre 48,18 %, na konci projektu 60,91%, čo je zlepšenie o 12,73 %.

Prínos projektu

Žiaci z marginalizovanej rómskej komunity, z málo podnetného prostredia, navyše s mentálnym postihnutím, sa s väčšinou pojmov popísaných v projekte a aktivitách stretli prvýkrát. Po prvý raz sa museli zamýšľať nad hospodárením, spoznali svoje práva ako spotrebiteľa, ale aj povinnosti ako platcu, klienta banky. Zážitkovým vyučovaním, dramatizáciou, hraním rolí, samostatnou prácou, problémovými úlohami, úlohami zameranými na rozvoj kritického myslenia museli aj sami rozhodovať o správnosti/nesprávností svojich tvrdení, argumentovať, vyberať a hľadať vhodné riešenia. Všetky aktivity  sa prenášali do praxe, do situácií skutočného života, ktorý ich vonku čaká.

Výsledky projektu spracované v dokumente Skúsenosť z pedagogickej praxe môžu slúžiť ako inšpirácia pre pedagógov, rodičov i širokú verejnosť. Dokument bol vytvorený na zdôraznenie významu učenia finančnej gramotnosti žiakov s mentálnym postihnutím – autori veria, že poskytne cenné informácie a odporúčania na aktivity pri práci s týmito deťmi.

Dokument

Pedagogická skúsenosť

PDF – 23MB

Stiahnuť