Hľadali odpoveď na otázku: čo majú spoločné financie a kultúra?

Špeciálnej základnej škole vo Vtáčkovciach pri Košiciach, ktorá pracuje so žiakmi z marginalizovanej rómskej komunity, s mentálnym postihnutím a ďalšími ochoreniami, na začiatku aj na konci projektu zmerali aktuálnu úroveň finančnej gramotnosti. Nasledovalo zážitkové vyučovanie s využitím dramatizácie, hrania rolí, samostatnej práce, problémových úloh, kritického myslenia, argumentácie. V rámci modulov vzdelávania sa deti – pravdepodobne prvý raz v živote – zamýšľali nad vlastným hospodárením, spoznali svoje práva v pozícii spotrebiteľa, ale aj povinnosti ako platcu, klienta banky. Záverečné zisťovanie finančnej gramotnosti potvrdilo pri jednotlivých stupňoch postihnutia žiakov zlepšenie o 10 – 12 %. Výstupom projektu je aj Pedagogická skúsenosť – inšpiratívny materiál voľne dostupný na web stránke školy, ktorý môže byť inšpiráciou pre ďalšie školy, rodičov alebo inštitúcie zaoberajúce sa finančnou gramotnosťou.

Centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom (COR centrum) z Krupiny pracuje s klientmi z rizikovej skupiny – ich predchádzajúci život ovplyvňovali závislosti. Zadlženosť a zlý sociálny status nedokážu prekonať bez pomoci. Cieľom odborného finančného poradenstva zameraného na zodpovedný prístup k hospodáreniu, eliminovanie rizík a hrozieb a osobný finančný bankrot, bolo práve ponúknuť pomocnú ruku. Novou príležitosťou bola pre účastníkov projektu aj práca s technológiami a zvyšovanie zručností v oblasti SMART aplikácií, ktoré patria k základnej výbave klienta banky.

Organizácia ABCedu pre vzdelanie v 4 mestách vzdelávala učiteľov. Ambíciou projektu bolo, aby pedagógovia dokázali priblížiť žiakom svet financií zrozumiteľnou a príťažlivou formou a s vysokou dávkou aktuálnych informácií. Učitelia z 26 základných a stredných škôl v Žiline, Banskej Bystrici, Dolnom Kubíne a Trenčíne sa zúčastnili na workshopoch a otvorených hodinách finančnej gramotnosti v triedach. Školy zároveň bezplatne získali učebné materiály Financie v praxi A, B, C s odporúčacou doložkou ministerstva školstva pre učiteľov aj žiakov a v školskom roku 2023 – 2024 už s nimi pracujú vo vyučovaní finančnej gramotnosti v školách.

Do finančného vzdelávania sa pustilo aj Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove. Projektom s názvom Kultúra nad zlato vsadilo na zodpovedný prístup človeka k sebe i svojmu životnému priestoru.  Finančnú kultúru pritom vníma ako súčasť kultúry, ktorá sa prejavuje zodpovednosťou ku všetkým aktivitám, ktoré človek vykonáva. Byť finančne zodpovedný a vnímať hodnotu zdrojov je nevyhnutné pre budovanie úspešnej osobnej stratégie. Projekt sa rozbehol aktivitami zameranými na systematické myslenie a čítanie s porozumením. Nasledovalo rovesnícke vzdelávanie v rámci okresu Námestovo a napokon vyvrcholenie projektu – Finančný päťboj s účasťou 18 tímov zo 6 škôl okresu. Do projektu sa aktívne zapojilo 30 učiteľov a 83 žiakov.

Organizácia EFC plus z Nitry si dala za cieľ vniesť do finančného vzdelávania hru a zábavu. Vyrobila stolovú hru Vr€ckové pre žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl, otestovala jej dosah na finančnú gramotnosť detí a overila jej trhový potenciál. Testy ukázali, že deti rýchlo pochopia princíp a pravidlá hry. Víťaz je známy do 40 minút od momentu, kedy sa hráči usadia okolo hracieho poľa. Vr€ckové dáva možnosť malým hráčom posúdiť hodnotu peňazí aj zažiť situácie, akými sú strata peňazí po nepremyslených nákupoch či zneužitie platobnej karty na internete. Hra vytvára priestor na komunikáciu o finančných rozhodnutiach medzi rodičom a dieťaťom a nepopiera potrebu „štipky šťastia“ v kolobehu dní.

Farbený svet peňazí je projekt Združenia rodičov a priateľov pri ZŠ Pri Kríž v Bratislave. Do 3 vzdelávacích aktivít, poznávacích expedícií a workshopov združenie postupne zapojilo všetkých 700 žiakov školy. Pridanou hodnotou bolo aj predstavenie princípov fundraisingu či nazretie do výroby skutočných peňazí. Kľúčovými nástrojmi boli zážitkové a rovesnícke vzdelávanie, hry, kvízy, tvorivé a bádateľské aktivity. Ambíciou projektu bolo prepojiť získané vedomosti s postojmi a zodpovednosťou za vlastné rozhodnutia. Dôraz sa kládol aj na kritické myslenie a samostatnosť vo vyhľadávaní a vyhodnocovaní informácií.

Spať na aktuality