FinQ – inovatívny vzdelávací program – otvára výzvu na prihlasovanie  

FinQ – komplexný program zameraný na zlepšenie finančnej kultúry žiakov a rozvoj kľúčových kompetencií – otvára prihlasovanie na nový školský rok.

Komu je FinQ program určený?

 • všetkým typom základných a stredných škôl v rôznej zriaďovateľskej pôsobnosti,
 • všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom školy,
 • všetkým žiakom školy (program celej školy).

Čo FinQ program do škôl prináša alebo čo oceňujú FinQ žiaci/ FinQ učitelia/ FinQ školy – vedenie a rodičia?

 • odklon od memorovania,
 • spôsob učenia, ktorý žiakov baví,
 • priestor na diskusiu, vyjadrenie názoru, kreativitu a myslenie,
 • rast motivácie žiakov vzdelávať sa,
 • spôsob výučby, ktorý učiteľov na škole vedie k spolupráci,
 • kvalitné metodické listy pre učiteľov a pracovné listy pre žiakov,
 • aplikovateľný vo všetkých predmetoch, bez potreby vytvárania nového predmetu,
 • kvalitné inovačné vzdelávanie pre učiteľov schválené MŠVVaŠ SR v rozsahu 55 hodín,
 • rozvoj myslenia a schopnosti prijímať zodpovedné rozhodnutia.

Výzva je otvorená do 31. mája 2024.

Viac informácií k výzve a možnosti prihlasovania na www.finq.sk

PrihláškaFinQ

FinQ Centrum, n. o., vzniklo ako spoločná iniciatíva Nadácie NBS a Nadácie SLSP v auguste 2022.  Misiou FinQ Centra, n. o., je zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti a finančnej kultúry na Slovensku, významne prispieť k skvalitneniu finančného vzdelávania a kompetencií v oblasti finančnej kultúry na základných a stredných školách. Zámerom neziskovej organizácie je  rozvíjať osvetu o finančnom vzdelávaní, o nevyhnutnosti pochopiť kontext jeho využitia v praktickom živote.

Spať na aktuality