Finančné vzdelávanie pre deti v detských domovoch

Nadácia pre deti Slovenska získala od Nadácie NBS grant na projekt Dobrý štart v rámci grantového programu I Finančná gramotnosť. Jeho cieľom bolo vyškoliť pracovníkov 5 centier pre deti a rodiny v oblasti finančnej gramotnosti tak, aby dokázali mladým dospelým vychádzajúcim z centier pomôcť pri vstupe do reálneho života. Projekt je v záverečnej fáze a pracovníci centier v Tŕní, Novej Bani, Kremnici, Hriňovej a Trenčíne vyhodnocovali jeho prínos. Na októbrovom stretnutí v Prievidzi sa zhodli na tom, že finančné vzdelávanie detí z detských domovov ide ruka v ruke s témami ako životné hodnoty, motivácia, spolupráca. Za najťažšie témy označili úvery a splátky – oblasti, v ktorých sa ťažko orientujú aj dospelí. Jedným z výstupov projektu bude aj 19 náučných videí a aktualizovaná metodika finančného vzdelávania.

Pracovníci z centier pre deti a rodiny po absolvovaní vzdelávania hodnotili na stretnutí v Prievidzi prínos projektu .

Osobitú pozornosť finančnému vzdelávaniu detí v centrách pre deti a rodiny venuje aj združenie Mladý podnikavec. So svojím projektom Inovatívne vzdelávanie – učíme sa hospodáriť s peniazmi uspel v grantovom programe IV Malé projekty. Pre 7 organizácií pripravil 14 kreatívnych a inovatívnych vzdelávacích workshopov s využitím metód ako projektové vyučovanie, learning by doing, mysliace klobúky či escape aktivity. Okrem detí sa aktivity zameriavajú aj na vychovávateľov, učiteľov a sociálnych pracovníkov – absolvovali aktualizačné vzdelávanie na tému Ako vhodne implementovať inovatívne vzdelávacie metód do vzdelávacieho procesu finančnej a čitateľskej gramotnosti. Mladý podnikavec vzdeláva v Žilinskom kraji v centrách pre deti a rodiny v Martine a Bytči, v Spojenej škole internátnej v Žiline a v Nadácii Rozum a Cit. V Košickom kraji lektori navštívili centrá pre deti a rodiny v Dobšinej a v Slovenskom Novom Meste a Základnú školu v Rudňanoch. Na workshopoch sa zúčastnilo asi 140 detí patriacich do sociálne ohrozených skupín obyvateľstva.

V Centre pre deti a rodiny v Bytči vzdelávali lektori Ivana Maceková a Samuel Hrnčiar deti rozdelené do 2 skupín podľa veku.

Spať na aktuality