Experiment v oblasti dezinformácií a hyperinflácia v Rakúsko-Uhorsku

Do grantovej výzvy GV-2023-7 zameranej na rozvoj ekonomickej a finančnej vedy a výskumu zaslalo projekty 22 žiadateľov. Správna rada nadácie na svojom zasadnutí 8. septembra rozhodla, že grant na svoj výskum získajú 2 žiadatelia:

  • Ing. Matej Lorko, PhD. z Ústavu experimentálnej psychológie, Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied,
  • Gyozo, Gyongyosi, PhD., samostatný vedecko-výskumný pracovník spolupracujúci s Univerzitou v Utrechte.

O grant sa v tejto výzve uchádzalo 10 vysokých škôl a univerzít, 5  mimovládnych organizácií, 4 výskumné inštitúcie a 3 samostatní výskumníci. Štyria žiadatelia boli zo zahraničia. Ako najkvalitnejší vyhodnotila správna rada projekt Dezinformácie o vojne na Ukrajine: odhaľovanie (debunk) vs. preventívne vyvracanie (prebunk) výskumníka Mateja Lorka. Cieľom výskumu bude porovnať efektívnosť odhaľovania na mieru viery vo vybrané dezinformácie o vojne na Ukrajine voči efektívností ich preventívneho vyvracania. Obe metódy sa budú porovnávať pomocou experimentu. Projekt umožní formulovať odporúčania na správnu komunikáciu pre verejnú správu. Výskumník získal na svoj projekt, ktorý potrvá 24 mesiacov, grant 30 000 €.

S grantovou podporou vo výške 20 000 € bude výskumný pracovník z holandského Utrechtu skúmať historické súvislosti. Jeho projekt Hyperinflation and stabilization: Evidence from the dissolution of Austria-Hungary (Hyperinflácia a stabilizácia: Dôkazy z rozpadu Rakúsko-Uhorska) sa zameriava na štúdium hospodárskych dôsledkov rozpadu rakúsko-uhorskej menovej únie po prvej svetovej vojne. Architektúra Rakúsko-Uhorska sa v mnohých ohľadoch podobá dnešnej eurozóne. Projekt sa zameria najmä na analýzu dôsledkov stabilizácie hyperinflácie. Výskumný tím bude pracovať s mikroúdajmi. Na základe výsledkov by sa tvorcovia politík mohli dozvedieť o nákladoch a prínosoch krotenia vysokej inflácie. Projekt potrvá 27 mesiacov.

Spať na aktuality