Ako von zo situačnej chudoby, behaviorálna ekonomika aj kurín pre sliepky

Grantový program Malé projekty je určený na krátkodobé projekty zamerané na finančné vzdelávanie zraniteľných skupín. Čo priniesli projektové aktivity v období od júla do decembra 2023?

Občianske združenie Mladý podnikavec sa podujalo zvýšiť finančnú gramotnosť detí a mladých dospelých v centrách pre deti a rodiny v Martine, Bytči, Ružomberku, Dobšinej a Slovenskom Novom Meste; v Spojenej škole internátnej v Žiline a ZŠ v Rudňanoch. V projekte Inovatívne vzdelávanie – učíme sa hospodáriť s peniazmi pracovali lektori s inovatívnymi formami vzdelávania a hrami. Najmenšie deti sa učili efektívne zaobchádzať so svojimi prvými peniazmi. Staršie deti od 13 – 15 rokov sa naučili vnímať vzťahy medzi príjmami a výdavkami a mladí dospelí do 18 rokov sa venovali tímovej práci a kritickému mysleniu v hre Escape activity. Projekt poskytol aj aktualizačné vzdelávanie učiteľom a sociálnym pracovníkom, ktorí pracujú s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Jedným z výstupov projektu je aj metodická príručka plná námetov a pomôcok na inovatívne kreatívne vzdelávanie v oblasti finančnej a čitateľskej gramotnosti.

Spojenú školu internátnu v Prakovciach navštevujú predovšetkým žiaci z málo podnetného sociálneho prostredia. Projekt Naučme sa hospodáriť si dal za cieľ zdôrazniť dôležitosť hospodárneho zaobchádzania s financiami a potrebu plánovania v domácom prostredí. Interaktívne cvičenia, inscenačné hry, prezentácie a prednášky sa uskutočňovali v malých skupinách so zohľadnením špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov a veku. Výsledky  svojej práce mohli nielen ochutnať, ale aj zobrať domov a potešiť blízkych: produktmi workshopov boli jedlá aj ručne ušité výrobky. Najsilnejším poznatkom projektu je: doma pripravené jedlo zo starostlivo vybraných surovín na základe vopred pripraveného rozpočtu môže pomôcť rodine zmierniť finančné problémy.

Projekt CARITAS finGRAM2, ktorý pripravila Spišská katolícka charita, bol postavený na  zážitkovom neformálnom vzdelávaní pre sociálnych pracovníkov charity. Venujú sa ľuďom v núdzi ohrozeným stratou bývania. Predpokladom efektívneho sprevádzania klientov je identifikácia príčin chudoby, analýza zdrojov a mapovanie dlhov. V tejto oblasti sa vyškolilo 26 sociálnych pracovníkov. Praktické cvičenia, skupinová práca, zdieľanie skúseností, príklady z praxe, prípadové štúdie – prostredníctvom nich sa účastníci učili orientovať v širokom okruhu finančných tém. Zaoberali sa aj tým, čo je behaviorálna ekonomika a ako reklama a hazardné hry vplývajú na rozhodovanie jednotlivca. Tri 2-dňové prezenčné školenia, dve online konzultačné stretnutia i lokálne stretnutia sociálnych pracovníkov boli zamerané na prípadové štúdie a návrhy dobrej praxe pre prácu s klientmi v situačnej chudobe.

Peniaze pod lupou je názov projektu, ktorým združenie Moje šťastné dieťa otvorilo deťom hospitalizovaným v nemocniciach dvere do sveta financií. Mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením, deti hospitalizované po úrazoch či s ochorením, pripútané na lôžko i dlhodobo hospitalizovaní malí onkologickí pacienti a pacienti kliniky detskej psychiatrie – školopovinné deti z 3 nemocníc prijali pozvanie vzdelávať sa. Malí pacienti vo veku od 6 do 15 rokov z Národného ústavu detských chorôb v Bratislave, Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach a z Univerzitnej nemocnice v Martine sa na workshopoch a v tvorivých dielňach zoznámili s  finančnými pojmami, učili sa vyhľadávať informácie o financiách a pracovať s nimi vo vyučovacích blokoch a didaktických hrách. Vstupom do kolobehu peňazí získavali zručnosti nevyhnutné pre život. Do projektu sa zapojilo 31 tried nemocničných škôl a 50 pedagógov a dobrovoľníkov.

Nezisková organizácia JEDEN RODIČ pracuje s osamelými rodičmi, ktorí patria na Slovensku medzi chudobou najviac ohrozené skupiny obyvateľstva. Zámerom projektu Hospodárenie v čase inflácie bolo naučiť jednorodičov lepšie hospodáriť s financiami, keďže ich príjem je často obmedzený na rodičovský príspevok, materskú, dávky v hmotnej núdzi, opatrovateľský príspevok, chýba výživné alebo majú slabé mzdové ohodnotenie. Po absolvovaní 10 online workshopov vedených renomovaným ekonómom Pavlom Škriniarom  klienti upravili svoje spotrebiteľské správanie, porozumeli základným pojmom finančného trhu,  vedia ako viesť evidenciu príjmov a výdavkov v domácnosti, poznajú spôsoby šetrenia energiami. Ako dôležité vyhodnotili aj informácie z oblasti komunikácie s bankami, nebankovými inštitúciami a spoločnosťami na vymáhanie dlhov.

„Ak dáš človeku sliepku, nakŕmiš ho na jeden deň. Ak mu však ukážeš, ako ich chovať, nakŕmiš ho na celý život,“ povedali si v Detskom domove sv. Klementa Hofbauera v Podolínci a v rovnomennom projekte sa pustili do zvyšovania finančnej gramotnosti mladých dospelých. Cesta bola nevšedná a dobrodružná – viedla doslova cez kurín. Po teoretickej časti vzdelávania na témy: osobný a rodinný rozpočet, sporenie, založenie študentského účtu v banke, tvorba  životopisu, motivačného listu a žiadosti o zamestnanie a príprava na pohovor, nasledoval pobyt v dome. Táto náročná aktivita preverila trvanlivosť získaných informácií – mladí ľudia zostavovali jedálny lístok, podľa stravnej normy nakupovali potraviny a sami si varili. Popri tom sa starali o sliepky: kŕmili ich, pravidelne čistili novopostavený kurín a zabezpečovali drevo, keďže teplo v dome im dávala len pec na tuhé palivo. Kľúčová bola súčinnosť, ochota spolupracovať a rozdeliť si prácu. Aj vďaka projektu je detský domov pravidelne zásobovaný vajíčkami z domáceho chovu.

Znevýhodnené prostredie v kombinácii so zdravotným znevýhodnením vytvárajú pre mladých ľudí mimoriadne náročný štart do života. V Spojenej škole internátnej v Kremnici sa s projektom Kamarátime sa s eurom rozhodli pripraviť žiakov na vstup do života prostredníctvom obálkového systému a pojmových máp. O pojmoch ako práca, príjem, hodnota peňazí, úver, hypotéka, mzda, odvody či šetrenie deti nikdy predtým nepočuli. V prostredí, v ktorom žijú, sa o nich nerozpráva. Rozdelenie limitovaného príjmu do jednotlivých obálok a poznanie, koľko peňazí treba vynaložiť z výplaty na zabezpečenie rodiny, im postupne otváralo dvere do hospodárenia rodiny. Deti si vyskúšali aj reálne nakupovanie v obchode s obmedzeným rozpočtom: výber tovaru, spočítanie cien, vydanie hotovosti. Uvedomenie si hodnoty peňazí a nevyhnutnosti hospodárenia bez zadlžovania možno považovať za najdôležitejšie výsledky projektu.

Podcast, moderný formát na získavanie a šírenie informácií, inšpiroval Základnú školu na ulici Eliáša Lániho v Bytči na tvorbu projektu Mini Money, POD tvoriť CASTY! Inovatívny vzdelávací program poskytol žiakom komplexné vzdelávanie o finančných témach: učil ich efektívne spravovať financie, pochopiť základné ekonomické princípy a rozvíjať digitálne zručnosti. Program bol určený všetkým žiakom od 1. po 9. ročník, ktorí absolvovali najskôr PREDtestovanie a po ukončení projektových aktivít POtestovanie finančnej gramotnosti. V období medzi plošnými testovaniami sa uskutočnila séria školení na rozvoj digitálnych zručností, tvorbu a šírenie podcastov aj medzigeneračnú spoluprácu. Porovnanie testov ukázalo zvýšenie finančnej gramotnosti o 20 %. O 10 podcastov a finančné vzdelávanie žiakov ich prostredníctvom prejavili záujem najmenej tri ďalšie školy.

Spať na aktuality