GV7 * Rozvoj ekonomickej a finančnej vedy

Výzva Nadácie NBS na predkladanie žiadostí o grant na podporu projektov v oblasti rozvoja ekonomickej a finančnej vedy / Grant Call to support projects for development of economic and financial research

Call No / Číslo výzvyGV-2023-7
slovakenglish
Účel výzvy / Purpose of the callRozvoj ekonomickej a finančnej vedyThe development of economic and financial research
Projekty môžu byť zamerané na uvedené oblasti/ Project proposals may be submitted for any of the following areasa) realizáciu uceleného výskumného programu, 
b) rozvoj existujúcej kvalitnej vedeckej činnosti,
c) analytickú podporu pre výskumné projekty;
d) financovanie výskumných pobytov výskumníkov na Slovensku a v zahraničí, 
e) doktorandské štúdium v programoch domácich a zahraničných univerzít;
f) udomácnenie nových vedeckých oblastí a postupov;
g) posilnenie prepojenia vedy a výskumu s praxou,
h) popularizáciu ekonomickej a finančnej vedy.
(a) implementation of a coherent research programme; 
(b) further development of existing high-quality research;
(c) analytical support for research projects;
(d) financing for researchers’ study visits in Slovakia and abroad; 
(e) doctoral studies at domestic and foreign universities;
(f) establishment of innovative research areas and methods;
(g) stronger linking of research and its practical applications;
(h) popularisation of economic and financial research.
Konečný termín na podanie žiadosti o grant /
The deadline for submission of the application form
29. 6. 2023 (štvrtok), do 23:59 h.29 / 06 / 2023 (Thursday)at 23:59
Oprávnená výška grantu pre žiadateľa /
Individual applicants may request a grant amounting to
v minimálnej  výške: 5 000 EUR
v maximálnej výške: 50 000 EUR (pri doktorandskom programe do 30 000 EUR)
not less than EUR 5,000 and
not more than EUR 50,000 (no more than EUR 30,000, where the project is part of a doctoral programme)
Doba realizácie podporeného projektu /
Implementation of project activities by grant recipients
Od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2026From 1 Oct. 2023 to 31 Dec. 2026
Oprávnení žiadatelia o grant /
Eligible beneficiaries of a grant include
a) výskumné a vedecké inštitúcie,
b) vysoké školy alebo zahraničné inštitúcie podobného charakteru,
c) občianske združenia,
d) neziskové organizácie,
e) študenti a doktorandi, v mene žiadateľa uvedeného v bode a), b),
f) vedecko-výskumní pracovníci v mene žiadateľa podľa bodu a), b), alebo vo svojom mene ako fyzické osoby.
(a)  research institutions;
(b)  Slovak and foreign institutions of higher education;
(c)  civic associations;
(d)  non-profit organisations;
(e) undergraduate and doctoral students on behalf of an applicant mentioned in point (a) or (b);
(f) professional researchers on behalf of an applicant mentioned in point (a) or (b) or on their own behalf as natural persons.
Spôsob predloženia žiadosti o grant /
How to submit an application
Len prostredníctvom elektronického systému EGRANT: https://nadacianbs.egrant.sk/, vyžaduje sa registráciaGrant applications must be submitted using the electronic system EGRANT (https://nadacianbs.egrant.sk/), which requires registration.
Plné znenie výzvy / Full text of the callVýzva na predkladanie žiadostí o grant (GV-2023-7)Grant Call (GV-2023-7)

Povinné prílohy k žiadosti o grant (vzory) / Mandatory annexes to the grant application (templates):

  1. Metodika výskumného projektu (vzor) Methodology of the research activity under the project (template)
  2. Profily osôb vykonávajúcich odbornú (výskumnú) činnosť v rámci projektu / Profiles of the persons carrying out professional (research) activities in the project (annex)
  3. Súhlas priameho nadriadeného s predložením žiadosti o grant na podporu výskumného projektu (vzor) / The consent of the applicant’s immediate superior (template)

Dokumenty k výzve / Documents relating to the call:

  1. Metodika hodnotenia projektov / Methodology for Project Assessment (in Slovak)
  2. Zmluva o poskytnutí grantu / Grant Contract (template in Slovak)
  3. Pravidlá poskytovania grantov / Grant Rules (in Slovak)
Spať na uplynulé výzvy