GV11 * Rozvoj ekonomickej a finančnej vedy

Výzva Nadácie NBS na predkladanie žiadostí o grant na podporu projektov v oblasti rozvoja ekonomickej a finančnej vedy

Grant Call to support projects for development of economic and financial research

slovakenglish
Call No / Číslo výzvyGV-2024-11GV-2024-11
Účel výzvy / Purpose of the callRozvoj ekonomickej a finančnej vedyThe development of economic and financial research
Projekty môžu byť zamerané na uvedené oblasti/ Project proposals may be submitted for any of the following areasa) realizáciu uceleného výskumného programu, 
b) rozvoj existujúcej kvalitnej vedeckej činnosti,
c) analytickú podporu pre výskumné projekty;
d) financovanie výskumných pobytov výskumníkov na Slovensku a v zahraničí, 
e) doktorandské štúdium v programoch domácich a zahraničných univerzít;
f) udomácnenie nových vedeckých oblastí a postupov;
g) posilnenie prepojenia vedy a výskumu s praxou,
h) popularizáciu ekonomickej a finančnej vedy.
(a) implementation of a coherent research programme; 
(b) further development of existing high-quality research;
(c) analytical support for research projects;
(d) financing for researchers’ study visits in Slovakia and abroad; 
(e) doctoral studies at domestic and foreign universities;
(f) establishment of innovative research areas and methods;
(g) stronger linking of research and its practical applications;
(h) popularisation of economic and financial research.
Konečný termín na podanie žiadosti o grant /
The deadline for submission of the application form
10. 6. 2024 (pondelok), do 23:59 h.10 / 06 / 2024 (Monday), at 23:59
Oprávnená výška grantu pre žiadateľa /
Individual applicants may request a grant amounting to
v minimálnej  výške: 5 000 EUR
v maximálnej výške: 60 000 EUR
not less than EUR 5,000 and
not more than EUR 60,000
Doba realizácie podporeného projektu /
Implementation of project activities by grant recipients
Od 1. 10. 2024 do 31. 12. 2027From 1 Oct. 2024 to 31 Dec. 2027
Oprávnení žiadatelia o grant /
Eligible beneficiaries of a grant include

a) výskumné a vedecké inštitúcie,
b) vysoké školy alebo zahraničné inštitúcie podobného charakteru,
c) občianske združenia,
d) neziskové organizácie,
e) študenti a doktorandi, v mene žiadateľa uvedeného v bode a), b),
f) vedecko-výskumní pracovníci v mene žiadateľa podľa bodu a), b), alebo vo svojom mene ako fyzické osoby.
(a)  research institutions;
(b)  Slovak and foreign institutions of higher education;
(c)  civic associations;
(d)  non-profit organisations;
(e) undergraduate and doctoral students on behalf of an applicant mentioned in point (a) or (b);
(f) professional researchers on behalf of an applicant mentioned in point (a) or (b) or on their own behalf as natural persons.
Spôsob predloženia žiadosti o grant /
How to submit an application

Len prostredníctvom elektronického systému EGRANT: https://nadacianbs.egrant.sk/, vyžaduje sa registráciaGrant applications must be submitted using the electronic system EGRANT (https://nadacianbs.egrant.sk/), which requires registration.
Plné znenie výzvy / Full text of the callVýzva na predkladanie žiadostí o grant (GV-2024-11)Grant Call (GV-2024-11)
Spať na uplynulé výzvy