GV4 * Rozvoj ekonomickej a finančnej vedy

Výzva Nadácie NBS na predkladanie žiadostí o grant na podporu výskumných projektov v oblasti rozvoja ekonomickej a finančnej vedy / Grant Call to support projects for development of economic and financial research

slovakenglish
Call No / Číslo výzvyGV-2022-4
Účel výzvy / Purpose of the callRozvoj ekonomickej a finančnej vedyThe development of economic and financial research
Projekty môžu byť zamerané na uvedené oblasti/ Project proposals may be submitted for any of the following areasa) realizáciu uceleného výskumného programu, 
b) rozvoj existujúcej kvalitnej vedeckej činnosti,
c) analytickú podporu pre výskumné projekty;
d) financovanie výskumných pobytov výskumníkov na Slovensku a v zahraničí, 
e) doktorandské štúdium v programoch prestížnych svetových univerzít;
f) udomácnenie nových vedeckých oblastí a postupov;
g) posilnenie prepojenia vedy a výskumu s praxou,
h) popularizáciu ekonomickej a finančnej vedy.
a) implementation of a coherent research programme; 
b) further development of existing high-quality research;
c) analytical support for research projects;
d) financing for researchers’ study visits in Slovakia and abroad; 
e) doctoral studies at prestigious global universities;
f) establishment of innovative research areas and methods;
g) stronger linking of research and its practical applications;
h) popularisation of economic and financial research.
Konečný termín na podanie žiadosti o grant /
The deadline for submission of the application form
10. 10. 2022 (pondelok), do 23:59 h.10 / 10 / 2022 (Monday)at 23:59
Oprávnená výška grantu pre žiadateľa /
Eligible grant amount for the applicant
v minimálnej  výške: 5 000 EUR
v maximálnej výške: 50 000 EUR
with a minimum amount: EUR 5,000 and
a maximum amount: EUR 50,000.
Doba realizácie podporeného projektu /
Implementation of project activities by grant recipients
Od 1. 1. 2023 do 31. 08. 2026From 1 Jan. 2023 to 31 Aug. 2026
Oprávnení žiadatelia o grant /
Eligible beneficiaries of a grant include
a) výskumné a vedecké inštitúcie,
b) vysoké školy alebo zahraničné inštitúcie podobného charakteru,
c) občianske združenia,
d) neziskové organizácie,
e) študenti a doktorandi,
f) vedecko-výskumní pracovníci.
a) research institutions;
b) Slovak and foreign institutions of higher education;
c) civic associations;
d) non-profit organisations;
e) undergraduate and doctoral students;
f) professional researchers.
Spôsob predloženia žiadosti o grant /
How to submit an application
Len prostredníctvom elektronického systém EGRANT: https://nadacianbs.egrant.sk/, vyžaduje sa registráciaGrant applications must be submitted using the electronic system EGRANT (https://nadacianbs.egrant.sk/), which requires registration.
Plné znenie výzvy / Full text of the callVýzva na predkladanie žiadostí o grant (GV-2022-4)Grant Call (GV-2022-4)

Dokumenty k výzve / Documents relating to the call:

  1. Pravidlá poskytovania grantov / Rules for the award of grants
  2. Zmluva o poskytnutí grantu (pre právnickú osobu) / Grant agreement (for a legal person)
  3. Zmluva o poskytnutí grantu (pre fyzickú osobu) / Grant agreement (for a natural person)
  4. Metodika hodnotenia projektov / Project evaluation methodology

Povinné prílohy k žiadosti o grant (vzory) / Mandatory annexes to the grant application (templates):

  1. Čestné vyhlásenie žiadateľa (PO)Čestné vyhlásenie žiadateľa (FO) / The applicant’s Declaration of Honour (natural person)The applicant’s Declaration of Honour (legal person)
  2. Metodika vedecko-výskumnej činnosti / The research methodology carried out within the project
  3. Profily osôb vykonávajúcich odbornú (výskumnú) činnosť v rámci projektu / Profile of the person carrying out professional (research) activities
Spať na uplynulé výzvy