GV1 * Podpora inovatívneho finančného vzdelávania

Výzva Nadácie NBS na predkladanie žiadostí o grant na podporu projektov v oblasti inovatívneho finančného vzdelávania

Číslo výzvyGV-2022-1
Účel výzvyPodpora inovatívneho vzdelávania zvyšujúce úroveň finančnej gramotnosti niektorej z osobitne zraniteľných skupín obyvateľstva (jeho tvorbu a overenie v praxi)
Oprávnené cieľové skupiny projektov– seniori a dôchodcovia;
– mladí ľudia vychádzajúci z Centier pre deti a rodiny alebo Reedukačných centier,
– marginalizované skupiny, menšiny, migranti/utečenci a pod.
Dátum zverejnenia a ukončenia výzvy27. 4. 2022 – 15. 6. 2022  (7 týždňov)
Minimálna / maximálna výška požadovaného grantu5 000 €  / 50 000 €
Doba realizácie podporeného projektuOd 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023  (15 mesiacov)
Oprávnení žiadatelia o grantobčianske združenia, nadácie, neziskové združenia zriadené za účelom poskytovania verejnoprospešných služieb, neinvestičné fondy, záujmové združenia právnických osôb, základné, stredné a vysoké školy, registrované sociálne podniky, cirkevné organizácie, resp. účelové zariadenia cirkvi a fyzické osoby.
Spôsob predloženia žiadosti o grantLen elektronicky cez systém EGRANT: https://nadacianbs.egrant.sk/
Plné znenie výzvyVýzva na predkladanie žiadostí o grant (GV-2022-1)

Dokumenty k výzve:

  1. Metodika hodnotenia projektov (GV-2022-1)
  2. Pravidlá poskytovania grantov
  3. Zmluva o poskytnutí grantu – pre právnickú osobu

Povinné prílohy k žiadosti o grant (vzory):

  1. Čestné vyhlásenie žiadateľa (PO)
  2. Opis inovatívnych vzdelávacích programov
  3. Profil osoby vykonávajúcej odbornú činnosť v rámci projektu
Spať na uplynulé výzvy